ประติมากรรมตุ๊กตาดินเผา

ทฤษฎีและจิตวิทยา ช่วงชั้นที่ 3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
1. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนในการเตรียมดินได้
2. นักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการปั้นตุ๊กตาดินเผาได้
3. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนในการปั้นตุ๊กตาดินเผาได้
4. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรดินได้
 
โครงสร้างเนื้อหา
  ประติมากรรมตุ๊กตาดินเผา
   สาระ กอท.(งานประดิษฐ์)  -  การเตรียมวัตถุดิบ  ได้แก่  การเตรียมดิน,การเตรียมอุปกรณ์
                                      -  ขั้นตอนการผลิต  ได้แก่  การขึ้นรูป, การตกแต่ง,การตากแห้ง,  การเผา
                                      -  ประโชน์ของเครื่องปั้นดินเผา
   สาระวิทยาศาสตร์ (ทรัพยากรดิน)  -  ความหมาย, ก่ารกำเนิด, ความสำคัญ, การปรับปรุง,ประโยชน์
การพัฒนาการด้านเชาวน์ปัญญา
     พีอาเจต์  ให้ชื่อพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นหรือวัยมัธยมศึกษาว่า  “Formal Operations”  สามารถคิดได้แบบผู้ใหญ่
   -  คิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้
   -  มีความสนใจในปรัชญาชีวิต  ศาสนา  อาชีพ
   -  สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ
   -  สามารถคิดเหตุผลได้ทั้งอนุมานและอุปมาน
   -  จะมีหลักการ เหตุผลของตนเองเกี่ยวกับความยุติธรรม  เสมอภาคและมนุษยธรรม 
   การสอนวัยรุ่นควรจะท้าทาย  ให้รู้จักคิด  เช่น การแก้ปัญหาโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์    การสอนความคิดรวบยอด
 
ทฤษฎีงานพัฒนาการ
    ศาสตราจารย์โรเบิร์ต  ฮาวิกเฮิร์ส (Robert Havighurst,1953-1972)   ให้ความหมายว่า งานพัฒนาการ  หมายถึง  งานที่มนุษย์ทุกคนจะต้องทำในแต่ละวัยของชีวิต  สัมฤทธิผลของงานพัฒนาการแต่ละวัย  มีความสำคัญมากเพราะเป็นรากฐานของการเรียนรู้งานพัฒนาขั้นต่อไป
     -    สามารถที่จะแสดงบทบาททางสังคมได้เหมาะสมกับเพศของตน
     -    เลือกและเตรียมตัวที่จะเลือกอาชีพในอนาคต
     -   พัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาและความคิดรวบยอดต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับสมาชิก
         ของชุมชนที่มีสมรรถภาพ
     -   มีความต้องการที่จะแสดงพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ลักษณะการนำเสนอเนื้อหา
     สนิท  สัตโยภาส   (2536, หน้า  17) 
          แบ่งลักษณะการนำเสนอเนื้อหาตามเกณฑ์อายุของผู้เรียน  ดังนี้
   1.อายุ  0 - 3    ปี เป็นหนังสือภาพ
   2.อายุ  3 - 6    ปี ภาพประกอบคำสั้น ๆ
   3.อายุ  6 - 11  ปี เรื่องประกอบภาพ เนื้อหายากขึ้น
   4.อายุ  11 - 14ปี คำบรรยายมากกว่าภาพประกอบ
   5.อายุ  14 - 18ปี คำบรรยายล้วน ๆ มีภาพประกอบบางหน้า
 
หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
     หลักการออกแบบ CAI  มีหลากหลายแนวคิด  กลุ่มของข้าพเจ้าเลือกใช้หลักการออกแบบตามแนวคิดของโรเบิร์ต  กาเย่ (Robert Gangné)  มี  9  ขั้นตอนได้แก่
   1.เร่งเร้าความสนใจ  2. บอกวัตถุประสงค์ 3. ทบทวนความรู้เดิม 4. นำเสนอความรู้ใหม่
5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน 7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ  
8. ทดสอบความรู้ใหม่  9. สรุปและนำไปใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัจฉราพร ศิริสวัสดิ์ : G3ความเห็น (4)

บักนัทเมือง
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

ดีมาก ให้10คะแนน ถ้าจะให้ดี ช่วยบอกข้อย ซอยข้อยแน้

patt.su
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ทำเสร็จแล้วช่วยข้าเจ้าหน่อยนะ

 

patt.su
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เห็นรูปแบบแล้ว สวยดี ขอชมค่ะ

กานต์
IP: xxx.150.134.237
เขียนเมื่อ 
สวยดี