ใครเป็นใครกันบ้างใน NU-CAI (เฉพาะคนที่มีรูป)

   

 จันทิมา อิ๋วสกุล

 เบ็ญจมาศ

 

 

 เบญญคุณา

 นฤเบศร์ จันทะเดช

 

 

 ขวัญเรือน

 ดารารัตน์ ทำแกว

 

 

 จันทนา ขันทะบุตร

 นิภาพร จันเสนา

 

 

 ชรัญดา รุ่งเรือง

 ทิพย์วิภา ผัดอ่อนอ้าย

 

 

 ชรินทร์ทิพย์ ยองชนะ

 จารุรัตน์ ผลพิบูลย์

 

 

 ธนิตา ชาติวุฒิ

 ประภาภรณ์ ปีอาทิตย์

 

 

 นารินทร์ คำเสน

 ธวัช บุตรศรี

 

 

 ธิดารัตน์

 ไพรสาร กาบทุม

 

 

 นัฐพร ดีก่อผล

 ฉลอง รอดพ้น

   
 หมดแรงแล้วครับวันนี้ เอาไว้มาทำต่อใหม่ครับ