โครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

  ติดต่อ

  ทฤษฎีการเรียนรู้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

   ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และครูสอนวิทยาศาสตร์ควรจะได้ศึกษาได้แก่  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์   ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่

      เพียเจต์ได้สรุปเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กไว้ดังนี้   พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดจะพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อคนเรามีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  เพราะการปฏิสัมพันธ์เป็นกระบวนการปรับตัวของอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก  โครงสร้างทางสมองจะถูกจัดระบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม หากโครงสร้างของสมองสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ได้ หรือยังเกิดความสงสัยต้องการจะรู้จะเกิดสภาวะไม่สมดุลขึ้น ในสมองแต่ถ้าปรับตัวให้เข้าใจกับสิ่งนั้นได้ก็จะเกิดสภาวะสมดุล เรียกว่า การเกิดการเรียนรู้

    ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่

     1. การเร้าความสนใจ

     2. การแจ้งจุดประสงค์การเรียน

     3. การกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิม

      4. การให้เนื้อหาและความรู้ใหม่

      5. การแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา

      6. กระตุ้นการตอบสนอง

      7. ให้ข้อมูลป้อนกลับ

      8. ทดสอบ

      9.  การนำความรู้ไปใช้

       การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้ในรูปแบบของ Aleesi and Trollip  มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน  ดังนี้

       1. ขั้นตอนการเตรียม

       2. ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน

       3. ขั้นตอนการเขียนผังงาน

       4. ขั้นการสร้างสตอรี่บอร์ด

       5. ขั้นการสร้างและเขียนโปรแกรม

       6. ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน

       7. ขั้นตอนการประเมินและแก้ไขบทเรียน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กุลวดี จินดากุล :G3

หมายเลขบันทึก: 21218, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 08:47:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

oon
IP: xxx.160.214.139
เขียนเมื่อ 

ขอข้อมูลเกี่ยวสารเพิ่มเติม ข้อมูลกระจ่างไม่พอ ที่อยู่และอื่นๆๆๆๆๆ

[email protected]
IP: xxx.204.153.77
เขียนเมื่อ 

คุณรู้จักคนชื่อนี้หรือเล่าครับ

ชื่อเล่นว่า น้ำ

พัฒนา  จินดากุล หรือ ทัศนา  จินดากุล ถ้ารู้กรุณาตอบกลับด้วยครับด่วน