ในการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์  หลายๆสถาบันต่างหาวิธีคัดกรองนักศึกษาแพทย์ให้ดีที่สุด  แต่ก็ยังไม่มีสถาบันใดสามารถหาวิธีคัดกรองนักเรียนเข้าเรียนแพทย์แล้วเหมาะสมที่สุดถูกใจมากที่สุด  ในการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์นั้น หลายๆสถาบันต่างพบว่าการเพิ่มสัมฤทธิ์ผลการเรียนแม้มีผู้สำเร็จการศึกษาสูงสุดแล้ว เมื่อติดตามผลการทำงานของบัณฑิตก็ยังพบว่ายังมีบัณฑิตบางคนที่ไม่เป็นไปตามเป็หมายการผลิตแพทย์  ไม่ว่าจะเรียนจบแพทย์แล้วไม่ได้ประกอบอาชีพแพทย์(ไม่รู้ว่าจะมาเรียนทำไม) เป็นแพทย์พาณิชย์  ไม่มีจริยธรรมในการเป็นแพทย์  หรือบางสถาบันก็ไม่สามารถทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ เป็นการสูญเปล่าทางการศึกษา เป็นส่วนสิ้นเปลืองในการผลิต สำหรับแพทย์ขอนแก่นเราพบว่าเรามีการผลิตที่สูญเปล่าปีละประมาณ 5% เรียนช้ากว่ากำหนดอีกประมาณ15% และเรามีอัตราการสูญเปล่าของการผลิตมากที่สุดในสถาบันผลิตแพทย์ของประเทศไทย  สิ่งที่ทำให้เรายังภูมิใจในการผลิตแพทย์ขอนแก่นคือบัณฑิตเราเป็นที่ต้องการของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ