Policy Deployment

 ระหว่างวันที่ ๒๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ทีมงานศูนย์บริการวิชาการได้นำนโยบาย Policy Deployment มาใช้เพื่อการพัฒนา ในส่วน Daily Process Management โดยเริ่มตั้งแต่ เช้าวันจันทร์ ที่ ๒๗ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ กิจกรรม คือ การ ลปรร ของทีมงาน เช้าวันนี้มีน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ จังหวัดมหาสารคาม มาขอเข้าฝึกงาน ๒ เดือน สองท่าน น้องทั้งสองท่านได้ เล่าความในใจถึงเหตุที่เลือกมาฝึกงาน มีการมอบหมายให้ พี่แตงโม ฝ่ายฝึกอบรม ร่วมกับพี่บุษ ได้มอบหมายงานและเตรียมการสอนงานอย่างเป็นระบบ

 หลังจากนั้นคุณโย พี่แตงโม และ พี่พิชัย ได้เล่าประสบการณ์การเดินทางไปดูงาน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ การสร้าง A Team 

 ในวันนี้พี่ธวัช และ พี่แตงโมได้อบรม การสื่อสารด้วย Blog รุ่นที่ ๓ และ ๔ อย่างเข้มข้น

 บ่ายวันนี้ ทีมงานจากโรงพยาบาลเครือข่าย และ ทีมงาน ชาวมอดินแดง จะมา "ลปรร ติดดาว ครั้งที่ ๒" ที่ห้องประชุม SME

 ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม พี่หมูและทีม จัดอบรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ ๓๓ ที่โรงแรมเจริญธานี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา สามร้อยกว่าท่าน และ มีการบรรจุ เรื่อง การแลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในหลักสูตรเป็นครั้งที่สาม

 ทั้งหมดเป็นการสร้างนิสัย ในการเริ่มการทำงาน ตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ในวันแรกของสัปดาห์ในการเริ่มต้นงานครับ

JJ