หลักจิตวิทยาและทฤษฏีการเรียนรู้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

จิตวิทยากับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทฤษฏีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ (Skinner)
หลักการของสกินเนอร์คือ จะให้รางวัลทุกครั้งที่ทำตามเงื่อนไขได้ถูกต้อง   เมื่อนำมาใช้กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้เรียนเรียนได้ตามลำพัง  เมื่อสำเร็จแต่ละขั้นตอนจะได้รับรางวัลหรือการเสริมแรงทันที
กฎแห่งการเสริมแรง มีสาระสำคัญ 2 ประการ ได้แก่
1. ตารางการกำหนดการเสริมแรง  เช่น เวลา และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเป็นตัว
กำหนดการเสริมแรง(อารี พันธ์มณี. 2534,หน้า 118)
2. อัตราการตอบสนองเกิดจากการเสริมแรงต่างๆ มากหรือน้อยและคงทนถาวรเพรียงใด
ขึ้นอยู่ กับตารางการกำหนดการเสริมแรงนั้นๆ แบ่งออก 4 วิธีได้แก่  (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. 25436.หน้า 163)
2.1 การเสริมแรงโดยใช้เวลากำหนดที่ตายตัว เช่นการเสริมแรง ทุกๆ 3 นาที หรือ 5 นาที เป็นต้น
2.2 การเสริมแรงโดยให้พฤติกรรมกำหนดคงที่ เช่นจะต้องมีการตอบสนองในพฤติกรรมที่
ต้องการกี่ครั้ง  จึงจะได้รับการเสริมแรง เช่น ตอบถูก 3 ข้อ ให้ดาว 1 ดวง เป็นต้น
2.3 การเสริมแรงที่ใช้เวลาไม่แน่นอน   ไม่ตายตัว ทำระยะที่เห็นว่าเหมาะสม
2.4 การเสริมแรงโดยใช้ช่วงพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่คงที่เป็นเกณฑ์
ดังนั้น  การประยุกต์เอาหลักการเสริมแรงของสกินเนอร์ มาใช้กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน   ผู้เรียนจะต้องได้รับการเสริมแรงทันที เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรวัติพูสุขg3

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 21075, เขียน: 27 Mar 2006 @ 11:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Anchulee9889
IP: xxx.24.128.94
เขียนเมื่อ 
ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบใดที่สอดคล้องกับแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยมหรือคะ?  เพราะอะไรหรือ?