ความหมายของ 5 ส.

     สะสาง คือการแยกให้ชัดเจนระหว่างของที่จำเป็นกับของที่จำเป็นต้องใช้ ของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ให้ขจัดทิ้งไป

     สะดวก คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบ สามารถหยิบฉวยใช้งานได้ทันที

     สะอาด คือ การปัดกวาดเช็ดถูสถานที่สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ

ไม่มีเศษขยะ ไม่ให้สกปรกเลอะเทอะ

     สุขลักษณะ คือ การรักษาปฏิบัติ 3 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสอาดให้ดีตลอดไป ซึ่งเป็นการจัดการสภาวะรอบตัว เพื่อให้สภาพที่ดีทางกาย จิตใจ ควาสมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

     สร้างนิสัย คือ การรักษาและปฎิบัติตามสิ่งที่กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย

และสร้างวินัยให้กับตัวเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานธุรการความเห็น (0)