ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ทุกหน่วยงานต้องมีตระหนักและตื่นตัวตลอดเวลา  ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน  เพื่อให้องค์กรนั้นทันต่อการแข่งขันและอยู่รอดได้   ที่สำคัญที่สุดต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ   สิ่งแรกที่ควรมอง คือ  คน    เพราะการพัฒนางานทีที่มีประสิทธิภาพนั้นมาจากความรู้  ความสามารถ   ความมีประสบการณ์    และจำเป็นต้องมีความรักในงาน  รักคนในองค์กร  รักองค์กร   จึงจะสามารถที่จะพัฒนางานได้ดีและมีประสิทธิภาพได้