ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา กับ การพัฒนางานวิจัย  วันที่ 29  มีนาคม  2549  เวลา  09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย  และห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
อาคารศูนย์วิชาการ  เพื่อให้คณาจารย์บัณฑิต ได้มีความรู้ความชำนาญในกระบวนการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร ซึ่งประกอบไปด้วย การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร การร่างสิทธิบัตร และการจดสิทธิบัตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทรัพย์สินทางปัญญา กับ การพัฒนางานวิจัยความเห็น (0)