ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ

บทความวิจัยสถาบัน เรื่องความพึงพอใจในการให้บริการ
ชื่อโครงการวิจัย:    ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคณะพยาบาลศาสตร์
          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะผู้วิจัย:   ว่าที่ร้อยตรีสุวิต  ผิวพันคำ  และคณะฯ

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย:      ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมภา  สุตรา
                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ
บทคัดย่อ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    มีวัตถุประสงค์  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. เพื่อศึกษาความพึงใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. เพื่อทราบข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการที่มีต่อ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ง จำนวน 596 คน ซึ่งได้จากการหาสัดส่วนของประชากรแต่ละชุดโดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด    เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม   การเก็บรวบรวม   ข้อมูล โดยคณะผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. สำนักงานคณบดี โดยภาพรวมแล้วความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำงานคณบดี   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ให้การบริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร รองลงมาเป็นด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คือ อาคารสถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบ และน้อยที่สุด คือ มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการ     ส่วนในภาพของหน่วยงาน หน่วยงานที่มาใช้บริการบ่อยที่สุดโดย         เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 6 ลำดับ คือ 1) ห้องสมุด 2) หน่วยสารบรรณ 3) หน่วยการเจ้าหน้าที่    4) งานคลังและพัสดุ 5) งานบริการการศึกษา และ 6) หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ส่วน      หน่วยงานที่ไม่ระบุนั้นเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานที่ให้บริการ และระยะเวลาของการใช้บริการ ประมาณ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ ความพึงพอใจส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง  ความพึงพอใจสูงสุด  คือ ศูนย์ทรัพยากร (ห้องสมุด) รองลงมาเป็นศูนย์ทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และน้อยที่สุดเป็นหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ความต้องการอื่นๆ ที่อยากให้คณะพยาบาลศาสตร์เพิ่มเติม คือ ความเข้มแข็งในการให้บริการของหน่วยการเจ้าหน้าที่ จุดเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์คือ เจ้าหน้าที่มีความขยันตั้งใจทำงานดีและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่รับผิดชอบ สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ความแม่นยำ ความ  รวดเร็วในการทำงาน
2.   ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก ความพึงพอใจของผู้ปกครองของเด็กที่ใช้บริการของศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี/สุภาพ/เป็นมิตร รองลงมาเป็นการให้บริการด้วยความเต็มใจ ยินดี และกระตือรือร้น  และน้อยที่สุดเป็นสถานที่จอดรถไว้บริการยังมีน้อยอยู่
                ความพึงพอใจในด้านอื่นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ส่งเสริมและพัฒนาการของเด็ก รองลงมาเป็นการดูแลด้านอาหาร อาหารเสริม และนม  และน้อยที่สุดเป็นการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่วนความต้องการที่อยากได้รับบริการของ     คณะพยาบาลศาสตร์ เพิ่มเติมในอนาคต คือ อยากให้มีรถบริการรับ-ส่งเด็ก และสิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ควรเพิ่มสถานที่จอดรถให้มากขึ้น
3. หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาขอใช้บริการ รองลงมา คือ การให้บริการเป็นไปตามระเบียบของราชการ และน้อยที่สุด คือ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอพักในด้านอื่นๆ ด้านที่หอพักมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ปริมาณน้ำพอเพียงต่อการใช้น้ำในห้องน้ำ-ห้องสุขา รองลงมาคือ ความสุขสบายและความสงบภายในหอพัก และน้อยที่สุด คือ การบริการด้านอุปกรณ์การออกกำลัง ส่วนความต้องการที่อยากให้หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มีเพิ่มเติมในอนาคต คือ การให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี มี UBC ร้านถ่ายเอกสาร และโทรศัพท์สาธารณะ สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ สถานที่จอดรถและแม่บ้านที่  ทำความสะอาดควรทำให้ทั่วถึงทุกชั้น
4.   ผู้ปกครองนักศึกษา    ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของผู้ปกครองนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความพึงพอใจ     สูงสุด คือ อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย รองลงมาคือ มีอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ และน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาของการให้บริการยังช้าอยู่ ส่วนการ     ประชาสัมพันธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์อยู่ในระดับเหมาะสมดี บุตรที่เข้ามาเรียนแล้วมีความ       รับผิดชอบมากขึ้น  ความคาดหวังของผู้ปกครองนั้นอยากให้บุตรที่จบแล้วได้งานทำ มีอนาคตที่    สดใส และสิ่งที่ต้องการอื่นๆ ในการให้บริการของคณะพยาบาลศาสตร์มีเพิ่มเติมในการให้บริการ ในอนาคต คือ การบริการของบุคลากรให้ฉับไว  ส่วนสิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ การให้บริการภายใน  หอพักนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
การทำวิจัยครั้งนี้ได้ทำให้คณะพยาบาลศาสตร์ ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ควรแก้ไข ดังเช่น หลักๆ คือ ควรมีการเพิ่มที่จอดรถและหลังคา เพื่อจะได้เป็นระเบียบ ไม่ตากแดด ตากฝนเวลาฝนตก ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้บริการทั้งบุคลากรภายในคณะฯ และผู้ปกครองของเด็กศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็กมีความต้องการเป็นอย่างมาก ส่วนในด้านหอพักควรมี รปภ.เพิ่มขึ้นเพื่อดูแลหอพัก มีคอมพิวเตอร์ (Internet) ฟรีไว้บริการ มีแม่บ้าน   ดูแลความสะอาดอย่างทั่วถึงทุกชั้น และไม่ปล่อยให้สุนัขและแมวขึ้นไปบริเวณห้องพักสร้างความรำคาญ และความสกปรกเป็นอย่างมาก และการทำป้ายบอกทางไปคณะฯ เพื่อความสะดวกของผู้ปกครองเมื่อมาพบบุตรและทำการติดต่อธุระที่เร่งด่วน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 21060, เขียน: 27 Mar 2006 @ 10:28 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 16:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)