ข้อตกลง

1.เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการเกษตร

 

2.เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ที่จะทำให้สังคมดีขึ้น