ความก้าวหน้าของบุคลากรสายผู้สอน ได้แก่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนได้แก่การขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ