1)  จัดเก็บตามระยะเวลา

2)  จัดเก็บตามเรื่อง

3)  จัดเก็บเป็นรายบุคคล