1.งานบัญชีได้เชิญประชุมหน่วยเงินเดือน หน่วยรับ-จ่ายเงิน และผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 มีนาคม 2549

2.ขอข้อมูลรายละเอียดเพื่อบันทึกบัญชีในระบบ kku mis

3.หน่วยเงินเดือนให้งานบัญชีเก็บรายละเอียดเอง

4.ท่านเห็นด้วยหรือไม่