KM & CoPs in MSU.

audit3.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่และสำนักงานอธิการบดี ได้จัด"ประชุมปฏิบัติการ KM : การพัฒนาระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" โดยได้เชิญผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อที่ใช้ในการประชุมคือ

  1. การพัฒนาระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยนายสมหวัง เพ็ชร์กลาง  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
  2. การจัดทำ CoPs โดยนายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ วิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่ และมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการวิพากษ์การจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็น         คุณอำนวย
  3. การจัดทำ Blog โดยนายวิชิต   ชาวะหาและคณะ วิทยากรจาก CARD ซึ่งได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจัดทำ Blog และทดลองการสร้างบันทึกใหม่ รวมทั้งให้ทุกคนสมัครเข้าเป็นสมาชิค ชุมชนตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นเวทีเสมือนในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ เรื่องการควบคุมภายใน รวมไปถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดย     ในรายละเอียดสาระที่ได้จากการประชุมจะนำมาฝากในครั้งต่อไปค่ะ
Auditor 03 MSU.
27/3/49
      
         
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Taew Auditor MSU.ความเห็น (0)