ชือ   นางกนกวรณ  

นามสกุล  สืบส่วน

ชื่อเล่น  เล็ก

เกิดวันที่  31/08/2525

อาชีพ  รับราชการครู 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สถานภาพ  สมรส

บุตรชื่อ  เด็กชายกรปณต   อยู่สวัสดิ์

คู่สมรส  นายวุฒิชัย    อยู่สวัสดิ์