ชื่อ อนงค์ ธรรมนิมิต   สาขาหลักสูตรและการสอน

ชื่อเล่น นาง

ที่อยู่ 8/1 ถนนประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก

โทรศัพท์(บ้าน)055-536006 มือถือ 09-8582273

สถานทีทำงาน โรงเรียนบ้านแม่ตาว  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โทรศัพท์ที่ทำงาน 055-563447