วิถีชนเผ่า  วิถีวิจัย...สู่การจัดการองค์ความรู้

 

                 ความสนุกสนาน ความมีชีวิตชีวาในวงเต้นรำตามจังหวะเครื่องดนตรีชนเผ่า ของหนุ่มสาวชาวลีซูในงานประเพณีกินวอของทุกปี ภาพของการรักษาพื้นบ้านตามความเชื่อดั้งเดิมของคนบนดอย เหล่านี้เป็นวิถีชนเผ่าที่มีคุณค่าถือว่าเป็นระบบภูมิปัญญาที่ควรค่าในการ สืบสานสู่ลูกหลานลีซูรุ่นต่อๆไป โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการองค์ความรู้ ท้องถิ่นทางด้านสุขภาพ        บ้านกึ้ดสามสิบ เป็นโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในชุมชนพยายามที่จะค้นหา คำตอบว่าจะมีแนวทางใดที่จะให้องค์ความรู้เหล่านี้ให้คงอยู่ และเสริมต่อศักยภาพของชุมชนบนดอยสูง ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

           

 

ด้วยกระบวนการวิจัยที่เปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ชุมชนได้คิด และรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เกิดกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรลีซูขึ้นในพื้นที่ ๑๕ ไร่ โดยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของชุมชนที่สามารถรวบรวม พันธุ์สมุนไพรลีซูมารวมกันไว้ในป่าชุมชนของพวกเขา ตลอดจนภาพของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกิจกรรม ปลูกป่า สานต่อวิถีชีวิต วิถีภูมิปัญญาที่ทุกคนเฝ้ารอคอยการเติบโตอย่างใจเป็นสุข

            ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการวิจัย ภูมิปัญญาดั้งเดิมถูกนำมาร้อยเรียง ยังความชุ่มชื้นในใจของเหล่าผู้อาวุโสลีซู ที่เห็นลูกหลานพยายามที่จะสานต่อภูมิปัญญาอันมีค่า ได้มีการนำเอาองค์ความรู้ท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ไม่เฉพาะโรงเรียนกึ้ดสามสิบที่ตั้งอยู่ในชุมชนเท่านั้น มีการสานต่อแนวคิดเข้าสู่อีกสองโรงเรียน ที่มีนักเรียนชนเผ่าลีซูเรียนอยู่ ในโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า และโรงเรียนบ้านน้ำริน ตำบลสบป่อง อำเภอ    ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นอกจากนี้นายอำเภอปางมะผ้า ได้ให้ความสนใจในโครงการวิจัยฯ เพื่อให้งานวิจัยตอบสนองกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ได้เข้าไปเปิดเวทีหารือกับชุมชนเพื่อหาแนวทางในการใช้ประโยชน์ จากโครงการวิจัยฯ และมีงบประมาณสนับสนุนจำนวนหนึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว

 

 

            เป้าหมายที่สำเร็จอีกประการหนึ่งของโครงการวิจัยฯ คือ การพัฒนาศักยภาพคนให้เก่งขึ้น คุณยอดชาย เปรมวชิระนนท์ ได้รับรางวัล อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับชาติปี ๒๕๔๘ สาขา การแก้ไขปัญหายาเสพติด และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น ที่สรรเสริญยิ่ง      ชั้นดิเรกคุณาภรณ์ ในปี ๒๕๔๙ ซึ่งบทบาทที่โดดเด่นจากการเป็นนักวิจัยชาวบ้าน จนสามารถชนะใจกรรมการและได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด พร้อมความภาคภูมิใจของคนทำวิจัยที่บ้าน กึ้ดสามสิ