สังคมไทยปัจจุบันกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤต มีปัญหามากมายหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้คน และนับวันปัญหาทั้งหลายจะเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ต่อไป ความเดือดร้อน ความวุ่นวายก็จะตามมา สังคมไทยจะอ่อนแอลง
และยากที่จะแก้ไขให้เกิดความสงบสุขและเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนได้

       การศึกษา หรือการเรียนรู้ คือเครื่องมือ อันทรงประสิทธิภาพที่จะจัดการกับปัญหาทั้งปวง เพราะหากผู้คนในสังคมได้รับการศึกษาที่ดี มีกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ก็ย่อมรู้เท่าทันเหตุและผล สามารถแยกแยะสิ่งถูกผิด  รู้เท่าทันโลก และตัดสินใจ ดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างชาญฉลาด

      ที่ผ่านมาหรือที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หลายคนอาจมองการศึกษาว่าคือเครื่องมือสำหรับไต่เต้า ชนชั้นทางสังคม ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการยื้อแย่ง แข่งขัน และเบียดเบียนกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  แท้จริงแล้ว การศึกษาที่ถูกต้องควรเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนามนุษย์แต่ละคนไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเอง  ความหลากหลาย ความแตกต่างด้านความรู้ความสามารถของแต่ละคนเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนควรยอมรับ และช่วยเหลือส่งเสริมให้แต่ละคนได้ก้าวหน้าสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเอง โดยไม่ต้องเบียดเบียนกันแต่ประการใด