ทฤษฎีที่นำมาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอนเรื่องปฏิมากรรมตุ๊กตาดินเผา

             ใช้ทฤษฎีการออกแบบสื่อของกาเย่ มี 9 ขั้น

             ร่วมกับการใช้จิตวิทยาวัยรุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย