บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์ของการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องปฏิมากรรมตุ๊กตาดินเผา  ช่วงชั้นที่ 3

1.  เพื่อให้นักเรียนรู้ความสำคัญและประโยชน์ของดิน  2.นักเรียนสามารถบอกวิธีการเตรียมวัตถุดิบในการปั้นได้ 3.นักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปั้นตุ๊กตาดินเผาได้ 4.สามารถบอกขั้นตอนในการปั้นตุ๊กตาดินได้ถูกต้อง

เนื้อหาสาระ             1.สาระวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องดิน              2. สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์และงานอาชีพ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง         1. การออกแบบสื่อโดยใช้ทฤษฎีของ กาเย่  2. ทฤษฎีจิตวิทยาวัยรุ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุพิน ชึกนอก G3ความเห็น (0)