โครงการการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้การงานพื้นฐาน

โครงการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนช่วงชั้น ที่ 3 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

ผู้รับผิดชอบ              1 เรวัฒ    พูนสุข   

                             2 อิทธิพล ......    

                             3 เฉลิมชัย........   

                             4 อนุรักษ์   พรมเลข

ระยะเวลาดำเนินงาน .....................

หลักการและเหตุผล

                จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 22  ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นำ  ผู้ถ่ายทอดความรู้  ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน  ฉะนั้นการจัดการเรียนรู้ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย  โดยคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย  และสติปัญญา  วิธีการเรียนรู้  ความสนใจ  และความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง  ลักษณะของสื่อที่จะนำมาใช้ในการเรียนรู้ต้องมีความหลากหลาย  ทั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยี  และสื่ออื่น ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า  น่าสนใจ  ชวนคิด  ชวนติดตาม  เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น  รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้  เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

จากเหตุผลข้างต้น  และด้วยประสบการณ์สอนสาระการเรียนรู้การงานพื้นอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนช่วงชั้น ที่ 3 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช   รวมถึงการสอบถามครูผู้สอนสาระการเรียนรู้การงานพื้นอาชีพและเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษาที่ไม่ได้จบตามสาขาวิชา  ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการสอนสาระการเรียนรู้การงานพื้นอาชีพและเทคโนโลยีและการจัดหาสื่อที่เหมาะสม  ทำให้การสอนในแต่ละครั้งเกิดความล่าช้าและผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจในเนื้อหาวิชา 

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ประสบการณ์สอนสาระการเรียนรู้การงานพื้นอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนช่วงชั้น ที่ 3 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช    เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการเรียน   สามารถพัฒนาตนเองได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มประสบการณ์สอนสาระการเรียนรู้การงานพื้นอาชีพและเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระการเรียนรู้การงานพื้นอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนช่วงชั้น ที่ 3 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

2.       เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระการเรียนรู้การงานพื้นอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนช่วงชั้น ที่ 3 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

เป้าหมาย

1.     เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระการเรียนรู้การงานพื้นอาชีพและเทคโนโลยี

        สำหรับนักเรียนช่วงชั้น ที่ 3 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

2.    เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระการเรียนรู้การ

        งานพื้นอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนช่วงชั้น ที่ 3 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

กิจกรรม / วิธีดำเนินการ

1      เสนอโครงการ

2       สำรวจปัญหาและความต้องการสื่อ

3.       วิเคราะห์ – รวบรวมข้อมูล

4.       จัดทำสตรอรี่บอร์ด

5.       จัดทำสื่อ

6.       ประเมิลผลโครงการ

7.       สรุปผล  /  รายงาน

ระยะเวลา

                         มีนาคม -  เมษายน  2549

งบประมาณ

 สื่อและคู่มือประกอบ รวม                                         11,100    บาท

การประเมินผล

1.    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นอาชีพและ 
       เทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนช่วงชั้น ที่ 3 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช
2.    แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนที่มีต่อ
             บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระการเรียนรู้การงานพื้นอาชีพและเทคโนโลยี

        สำหรับนักเรียนช่วงชั้น ที่ 3 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

2.       ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระการเรียนรู้การ

        งานพื้นอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนช่วงชั้น ที่ 3 เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

ลงชื่อ.....................................               

 (  ..........................................)                             

          ผู้เสนอโครงการ 

               

ลงชื่อ..................................

       (  ............................. )

            ผู้อนุมัติโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน anuruc_poomalak_g3ความเห็น (0)