การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ)

  ติดต่อ

1. ข้าราการที่ประสงค์จะขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีหลักฐานดังนี้

1.1 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวฯ และสำเนา อย่างละ 1 ชุด

1.2 ใช้รูปถ่ายขนาด 2.5 X 3 ซ.ม (1 นิ้ว) จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

       รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งเครืองปฏิบัติแบบราชการ เครื่องแบบพิธีการ

เครื่องแบบพนักงานองค์การของรัฐ - ต้นสังกัด ชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน กรณี

ข้าราชการผู้หญิงนับถือศาสนาอิสลาม ห้ามแต่งชุดข้าราชดารแล้วโพกศรีษะ ให้แต่งชุดสากลแทน

1.3 บัตรประจำตัวฯ (บัตรแข็ง) และสำเนาบัตรให้ลงลายมือชื่อใต้รูป นอกนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็น

ผู้จ้ดพิมพ์ให้ (หรือหน่วยงานจะพิมพ์มาเองก็ได้)

1.4 บัตรประจำตัวฯ (บัตรแข็ง) ห้ามมีรอยขูด ลบ ขีด ฆ่า เป็นอันขาด

2. การระบุเหตุผลการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการพลเรือนสามัญ

    2.1 ขอมีบัตรครั้งแรก      ให้แนบตำสั่งบรรจุ คำสั่งรับย้าย/รับโอน

    2.2 บัตรหมดอายุ           ให้แนบบัตรเดิมที่หมดอายุทุกครั้ง

    2.3 บัตรหาย                 ให้แนบหลักฐานการแจ้งหายต่อสถานีตำรวจ

    2.4 เปลี่ยนตำแหน่ง/เลื่อนระดับ     ให้แนบบัตรเก่า และคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งเลื่อนระดับ

    2.5 เปลี่ยนชื่อ - สกุล      ให้แนบบัตรเก่า และหลัหฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล

3.  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 จำนวน 1 ฉบับ  

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานธุรการ

หมายเลขบันทึก: 20626, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 17:03:08+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)