ตัวอย่างการหา How To จากเรื่องเล่าเร้าพลัง

ตัวอย่างการหา How To ที่มานำเสนอ  เป็นกิจกรรมหนึ่งของ การจัดการความรู้ของ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 (สพท.สพ.2) จัดประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ของผู้อำนวยการสถานศึกษาใน สพท.สพ.2 ทั้งหมด รวม 159 คนและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2 เข้าร่วมสังเกตการณ์ 16 คน

เรียนรู้ เรียนทำ กิจกรรม KM สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(18 ส.ค.)

เรียนรู้ เรียนทำ กิจกรรม KM สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(19สิงหา)

เรียนรู้ เรียนทำ กิจกรรม KM สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(20สิงหา)

วิทยากรที่ดำเนินการเรื่องนี้ได้แก่  ศน.ปวีณา  ธิติวรนันท์ ศน.ผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดการความรู้ของ สพท.สพ.2  เป็นผู้หา How To ที่ นายประจักษ์  ปานทร์ ผอ.รร.บางลี่วิทยาเป็นผู้เล่าเรื่องเร้าพลัง เรื่อง "ขายโรงเรียนเพราะยากจน" เป็นตัวอย่างให้ผู้เข้ารับการประชุมอบรมในครั้งนี้  ในคาบแรกของวันที่ 19 สิงหาคม  2551

Ppp

ท่าน ศน.ปวีณา ธิติวรนันท์ ได้ HowTo รวม 12 วิธี พร้อมกับแนะนำสมาชิกที่ประชุมให้สังเกตคำนำหน้าของ HowTo เป็นวิธีการ เป็นการกระทำ การได้รับรางวัล ไม่เป็น HowTo 

เชิญท่านลองตรวจสอบว่าท่านได้กี่ HowTo

ขายโรงเรียนเพราะยากจน

เชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้