ความรู้ที่ได้รับจากการนำเสนองาน

นักออกแบบ

      อาจารย์ให้กลุ่มที่นำเสนอเกี่ยวกับหลักจิตวิทยา  การออกแบบการสอน  CAI   ที่จะนำมาสู่กระบวนการการออกแบบ  ซึ่งกลุ่มที่ได้นำเสนอกลุ่มแรกคือ  กลุ่มระดับ  ผู้ใหญ่   ซึ่งกลุ่มนี้ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับนักจิตวิทยา  

กลุ่ม  อุดมศึกษา    เรื่องแรกที่จะทำคือเรื่อง   รักใสใสถ้าเข้าใจเรื่องเพศ

วัตถุประสงค์  คือ   1.  เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

                         2.  เป็นสื่อสำหรับให้ครูนำไปใช้สอน

โครงสร้างเนื้อหา   ระบบสืบพันธ์เพศชาย    และระบบสืบพันธ์เพศหญิง

ทฤษฎีและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน

  จิตวิทยาเกี่ยวกับการรับรู้  การจดจำ  การมีส่วนร่วม   แรงจูงใจ

การพัฒนา  ขั้นออกแบบบทเรียนตามแนวคิดของกาเย่  

ขั้นพัฒนา   ใช้แนวคิดของอแลคซี

กลุ่มอุดมศึกษา  เรื่อง    ศิลปะแม่มวยไทยสำหรับนักศึกษาอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู   พลศึกษา

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา  มวยไทย

2.  เพื่อศึกษาศิลปะ

ใช้หลักของกาเย่ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน

ทฤษฎีในการการเรียนรู้

ใช้ทฤษฎีปัญญานิยม    เป็นการเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

ทฤษฎีโครงสร้างความรู้      ทฤษฎียืดหยุ่นทางปัญญา     

อาจารย์ให้ข้อคิดว่าแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ จะนำมาใช้อย่างไรเกี่ยวกับการจัดการศึกษาซึ่งความรู้ต่าง ๆ ที่ได้นำมาประมวลเป็นความรู้สำหรับตัวเอง   เพื่อเป็นแนวทางและหลักการในการจัดการศึกษาสำหรับตนเอง   ซึ่งสามารถจะนำไปใช้เพื่อสามารถจะเผ็นนักเทคโนโลยี  ได้สมบูรณ์

 

ช่วงชั้นที่  4  

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกความหมายคำศัพท์ใหฒ่ได้ 

2.ผู้เรียนสามารถ

โครงสร้างเนื้อหา

คำศัพท์ใหม่     สถานการณ์

ทฤษฎีที่นำมาใช้  

    *  คือทฤษฎีพัฒนาการทางสตอิปัญญาของเพียเจท์

ขั้นที่  1  ระยะการแก้ปัญหาด้วยการกระทำ

ขั้นที่  2  ขั้นเตรียมสำหรับความคิดที่มีเหตุผล

ขั้นที่  3  ขั้นความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปธรรม

ขั้นที่  4  ขั้นการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปธรรม

      *  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์

ขั้น  (   Enactive    Stage)

ขั้น  ( Iconic   ) 

พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์

ทอร์แรนซ์  ได้ศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในวัยมัธยมศึกษา

สนใจการทำกิจกรรมมากขึ้น   ต่อต้าน   

จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสนอ

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม    ทฤษฎีปัญญานิยม    ทฤษฎีโครงสร้างความรู้     ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา

หลักจิตวิทยาที่นำมาใช้ออกแบบ   CAI  

การรับรู้    การจดจำ     การมีส่วนร่วม    แรงจูงใจ     การถ่ายโอนความรู้

การใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานการเรียนการสอน

1.  การเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์

2.  การออกแบบบทเรียนก่อนการเรียนการสอน

3.  ผู้เรียนโต้ตอบ

การถ่ายโยงความรู้จากการสร้างปฏิสัมพันธ์สื่อประสม

1.  การสร้างแรงจูงใจของบทเรียน

2.  โครงสร้างของบทเรียน

3.  จัดลำดับความยาก

4.  แรงเสริมด้วยตนเอง

ช่วงชั้นที่   4   เรื่องยาเสพติด

จุดประสงค์

1.  ให้วัยรุ่นเกิดความตระหนักไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกัยบาเสพติด

2. 

หลักจิตวิยา  ใช้แนวคิดของกาเย่     9  ขั้น

ความสนใจของวัยรุ่น    มีความสนใจในเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยี   

ช่วงชั้นที่  3   เรื่อง  หรรษาภาษาถิ่น

โครงสร้างของเนื้อหา

หลักจิตวิยา

การส่งเสริมการเรียนรู้

1.  การสร้างแรงจูงใจในการเรียน

เปิดโอสให้เด็กมีส่วนร่วมในการรเยน

2.  ใช้วิธีการสอนหลายแบบ

     * 

รูปแบบของบทเรียน

    การนำเข้าสู่บทเรียน   ใช้เพลง

    การนำเสนอบทเรียน   ใช้ตัวการณืตูนเป็นตัวแทนของแต่ละภาค

ในเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่กลุ่มเราได้ทำ  ก็คือช่วงชั้นที่  3   เรื่อง  สไปซ์เดย์  ทีนโซน   ถูกใจ  วัยมัน

แค่ฟังชื่อก็รู้แล้วใช่ม๊าว่ามัน โดนใจแค่ไหน  ชื่อก็บอกแล้วว่าสำหรับวัยใด  ก็คือช่วงวัยรุ่นตอนต้น  ซึ่งกลุ่มเราเลือกที่จะทำ  CAI   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    ซึ่งจะเป็นเนื้อหาในวิชาสุขศึกษา  เรื่อง  อนามัยเจริญพันธ์ที่มีผลต่อสุขภาพ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.  เพื่อแก้ปัญหาการเรียนเรื่อง “อนามัยเจริญพันธุ์ที่มีผลต่อสุขภาพ” ระหว่างครูกับนักเรียน

2.เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบอนามัยเจริญพันธุ์ของตนเอง

เนื้อหาของบทเรียน

1.องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
2.ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ของอนามัยเจริญพันธุ์ต่อสุขภาพ
ทฤษฎีจิตวิทยา
ซิกมันด์ ฟรอยด์
ให้แนวคิดว่า “พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น

เกิดจากแรงกระตุ้น 3 แหล่งคือ ”

1. มีสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้น

2. เกิดความตึงเครียดทางสรีระ

3. เกิดความตึงเครียดทางจิต

อีริคสัน

มีแนวคิดที่ว่า เด็กวัยรุ่นจะอยู่    พัฒนาการมีความเป็นเอกลักษณ์กับ ความรู้สึกสับสนมีลักษณะเด่นคือ

1. รักใคร่ชอบพอเพศตรงข้ามเช่นเดียวกับความรักของผู้ใหญ่ ซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาและความรู้สึกเป็นคู่ชีวิต

2. เด็กวัยรุ่นเริ่มเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบในสังคมมุ่งหมายกับการทำงาน

แบนดูรา

มีแนวคิดที่ว่า เด็กวัยรุ่นเรียนรู้

จากการสังเกตตัวแบบโดยสังเกตว่า

ตัวแบบทำอะไร ได้ผลกรรมอะไร

เมื่อสังเกตแล้วผู้สังเกตจะเกิดความคิดว่าตนสามารถทำ

พฤติกรรมใหม่ได้อย่างไร และในวันข้างหน้าผู้สังเกตก็จะ

ระลึกแบบแผนพฤติกรรมออกมากระทำได้

ตามแนวคิดของนักจิตวิทยา  ดังกล่าวกลุ่มของเรา  จึงได้สรุปว่า   เด็กในช่วงวัยนี้ยังสับสนในความเป็นตัวของตัวเอง  สับสน  วุ่นวาย  และเป็นช่วงที่ค้นหาตนเองว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่  หรือว่าเป็นเด็ก   กลุ่มของเราจึงคิดว่าเด็กในช่วงนี้จะมีความสนใจในเรื่องของเพศของตนเอง  และเพศเพศตรงข้าม  แต่เนื้อหาในวิชานี้เป็นปัญหาต่อผู้สอน  ดังนั้นกลุ่มเราจึงได่ทำให้อยู่ในรูปแบบ  CAI  ประเภทผู้ช่วยสอน  ในลักษณะ  เพื่อนช่วยเพื่อน  หรือเป็นการสอนในลักษณะให้เด็กเกิดความรู้สึกปลอดภัย  และรู้สึกไว้ใจ   และสามารถจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จันทร์จิรา คนชม

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 20426, เขียน: 23 Mar 2006 @ 10:29 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 19:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ประเสริฐ
IP: xxx.113.40.73
เขียนเมื่อ 

ผมอยากไม่รูปภาพที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิง เช่น รังไข่ ลูกอัณฑะ นะครับช่วยหาให้ผมหน่อยได้ไหมครับ

ขอบคุณนะครับที่ช่วยเป็นธุระให้

ใหม่คับ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

หวาดดีคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ