การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กลุ่มของเราได้ทำ CAI เรื่อง" Enjoy for food and drink สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4" มีสมาชิกด้วยกัน 4 คน สมาชิกในกลุ่มอีก 3 คน ทำ IS เกี่ยวกับ CAI ก็เลยได้รับความรู้ในส่วนนี้จากสมาชิกในกลุ่ม ทำให้มีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการนำทฤษฏีต่างๆ  มาใช้ในการออกแบบ CAI 

     วัตถุประสงค์ของ CAI ของกลุ่มเรา มีด้วยกัน 3 ข้อ

      1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกความหมายคำศัพท์ใหม่จากเรื่องที่เรียนได้

      2. ผู้เรียนสามารถออกเสียงในบทสนทนาได้ถูกต้อง

      3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารในเรื่องที่เรียนได้

ในส่วนของโครงสร้างเนื้อหา  เราได้กำหนดจากโดยกำหนดจากจิตวิทยาที่นำมาใช้ในการออกแบบ คือ ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียยเจท์ในขั้นที่ 3 ขั้นการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปนามธรรม  ให้เด็กได้ตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองโครงสร้างเนื้อหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดาวใจ พรหมสาขา ณ สกลนครความเห็น (0)