ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมแนะนำแนวปฏิบัติการทำงาน