การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ

รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ

1. หลักการและเหตุผล

   ปัจจุบันเป็นยุคของโลกเทคโนโลยี ไม่ว่าจะทำอะไรล้วนมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ จะเห็นได้จากการเรียนการสอนมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Microsoft Word , Power Point , Microsoft Excel, Macromedia Authorware และเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา24 ข้อ 5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ

   การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ( ศษ.บ.) ได้จัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาการเคลื่อนไหว ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้เป็นสื่อเสริมเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

   1. เพื่อการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ

   2. เพื่อใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ

เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาการเคลื่อนไหว

   3. เพื่อใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ

เป็นสื่อเสริมสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาการเคลื่อนไหวของนักศึกษา3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศเชิงคุณภาพ

นิสิตได้รับความรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

 

   13 มีนาคม 2549 ถึง 13 พฤษภาคม 2549

5. สถานที่ดำเนินการ

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

   และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

6. วิธีดำเนินการดำเนินงาน

  1. ประชุมวางแผน
  2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
  3. ดำเนินงานตามโครงการ
  4. สรุปผลการดำเนินการ

7. กำหนดขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

กิจกรรม / ขั้นตอน

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

1. เสนอโครงการ

/

   

นางสาวกนกอร สิทธิเจริญ

นางกมลลักษณ์ ฉัตรบุบผานางสาวฐิติชญา พุทธา

นางสาวตรีชฎา รัชชูวงศ์

2. เขียนโครงการ

/

   

3. ประชุมบุคลากร

/

   

4. ดำเนินการ

/

/

 

5. สรุปและประเมินผล

   

/

 

8. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

 

นักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชา พลศึกษา จำนวน 30 คน

9. งบประมาณและค่าใช้จ่าย

 

ลำดับ

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

1

ค่าเอกสาร

100

 

2

ค่าวัสดุอุปกรณ์

300

 

3

ค่าบำรุงสถานที่ + ค่าไฟ

1,000

 

4

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

500

 
 

รวม

3,900

 

 

 

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

11. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวบ่งชี้

วิธีการ

เครื่องมือ

 

1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่อง รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ

2. การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่อง รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ

เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน

วิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาการเคลื่อนไหว

3. การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่อง รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ

เป็นสื่อเสริมสำหรับการศึกษาค้นคว้า

วิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาการเคลื่อนไหว

ของนักศึกษา

 

- ตรวจสอบ

 

- ตรวจสอบ

 

 

 

- ตรวจสอบ

 

 

 

 

- แบบสรุปโครงการ

 

- แบบบันทึกการใช้

 

 

 

- แบบบันทึกการใช้

 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ

2. ได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ

เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาการเคลื่อนไหว

3. นักศึกษาได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง รักใสใส...ถ้าเข้าใจเรื่องเพศ

เป็นสื่อเสริมสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาการเคลื่อนไหว

 

 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ

( นางสาวกนกอร สิทธิเจริญ )

 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ

( นางกมลลักษณ์ ฉัตรบุบผา )

 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ

( นางสาวฐิติญชา พุทธา )

 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ

( นางสาวตรีชฎา รัชชูวงศ์ )

 

ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ

( ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐิติชญา พุทธาความเห็น (0)