• จับภาพ ไม่ใช่สร้างภาพ
• จับภาพความสำเร็จ    ทั้งความสำเร็จเล็กๆ  และความสำเร็จขนาดใหญ่    เอามาชื่นชมและส่งเสริมให้ขยายผล    ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง
• การจับภาพ ต้องมองอย่างบูรณาการ  มองภาพรวม    อย่ามองเฉพาะส่วนเสี้ยว
• มองภาพเคลื่อนไหว   ภาพที่เป็นพลวัต   ไม่ใช่ภาพนิ่ง
• มองให้เห็นตัวละครที่หลากหลาย    ให้เห็นบทบาทของตัวละครแต่ละคน
• มองให้เห็นความสำเร็จน้อย-ใหญ่    เห็นกระบวนการที่นำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้น
• มีผัง หรือ check-list สำหรับช่วยให้ไม่ตกหล่น    แต่ต้องอย่าตกหลุม check-list ทำให้เห็นแต่ส่วนเสี้ยว

วิจารณ์ พานิช
๑๖ มีค. ๔๙