การระบาดของ Botulism จากการกินหน่อไม้ปี๊บ ที่ อ.บ้านหลวง จ. น่าน ตั้งแต่ 14 มี.ค. 49 ผมอาศัยเว็บไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  http://wwwnno.moph.go.th ในช่องความเห็นสมาชิกในการแพร่ข่าว

ต่อมา ภาพดังกล่าวได้เผยแพร่ต่อทาง http://www.thaitimenews.com