ในวันที่ 15-16 พค. 49 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนในครึ่งปีแรก ของการจัดการความรู้ในโครงการ Food Safty  ที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็น 1 ในจังหวัดนำร่อง 18 จังหวัดในปี 49  และเป็นจังหวัดนำร่องเดิมใน ปี 48 ด้วย  จังหวัดกำแพงเพชร นับว่าเป็นจังหวัดแนวหน้าของกรมส่งเสริมการเกษตรที่สามารถจัดการความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็น Best Practice ในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร จึงเป็นโอกาสดีที่เครือข่ายการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้ง 18 จังหวัดนำร่อง และทีมงาน KM ของกรมฯ จะได้มีโอกาส ลปรร. จาก Best Practice ในพื้นที่จริงๆ ค่ะ

              สำหรับกำหนดการสัมมนาที่ทีมงาน KM (ทีมย่อย)  ได้ยกร่างไว้คร่าวๆ  ดังนี้

              วันที่ 15 พค.49

              ช่วงเช้า   -เปิดการสัมมนา โดย ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

                             (รองเกรียงไกร คะนองเดชชาติ)

                           -สรุปผลการดำเนินงาน KM ในรอบครึ่งปีแรก โดย ผอ. กองวิจัยและพัฒนา

                             งานส่งเสริมการเกษตร   ( ผอ.มนตรี วงศ์รักษ์พานิช) 

                            -เรื่องเล่า ประสบการณ์ KM ของจังหวัดกำแพงเพชร

                              โดย ทีมงาน จังหวัดกำแพงเพชร

              ช่วงบ่าย   - แบ่งกลุ่ม ลปรร. จังหวัดนำร่อง

                              เรื่อง ผลการดำเนินงาน KM ในรอบครึ่งปีแรก

                            - นำเสนอผลการ ลปรร.

                            - สรุปบทเรียน (AAR)

              วันที่ 16 พค.49

               ช่วงเช้า     -การศึกษาดูงานในพื้นที่  (KM ในโครงการ Food Safty) 

                                จำนวน  3  จุด

               ช่วงบ่าย    - สรุปบทเรียนการดูงานในพื้นที่ 

                              -  เดินทางกลับ  

                                

                   กำหนดการสัมมนาที่นำเสนอข้างต้น  เป็นเพียงยกร่างคร่าวๆ  ที่ทีมงานเราได้เตรียมการไว้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ค่ะ ก็ขอให้ทีมงาน KM เครือข่ายจังหวัดนำร่องทั้ง 18 จังหวัด ได้เตรียมข้อมูลผลการดำเนิน KM  ของจังหวัดไปร่วม ลปรร. ด้วยนะคะ