สาเหตุที่ทำเรื่องนี้เพราะว่า... นักเรียนหลายคนยังไม่ทราบว่าเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร หรืออินทรีย์สารรอบตัวสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้  จึงมีแนวคิดที่จะผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเห็นคุณค่าจากสิ่งของเหลือใช้