การนำเทคนิค AIC มาใช้ในการจัดทำแผน

AIC สู่ฝันที่เป็นจริง

  ในหน่วยงานแต่ละแห่งจะต้องมีแผนการปฏิบัติการของหน่วยงาน ซึ่งต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล และแผนปฏิบัติการที่ดีจะต้องมาจากทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการคิด พัฒนาและรับผิดชอบ เทคนิค AIC เป็นการประชุมแบบมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ๆ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและคุณค่าของผู้อื่น รับฟังเหตุผลและตัดสินใจร่วมกัน ดังนั้นทางศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกจึงนำเทคนิค AIC มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เกิดความพึงพอใจ ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ

 

                                                                  รัชนี  เหล่าเรืองธนา

                                                                 พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกความเห็น (0)