วาระหลัก สสส. ปี 2549 “60 ปี 60 ล้านความดี เริ่มที่เยาวชน”

            (18 – 20  มี.ค. 49) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “วาระหลัก สสส. ปี 2549 : 60 ปี 60 ล้านความดี เริ่มที่เยาวชน” ณ เซอร์เจมส์รีสอร์ท จ.สระบุรี โดยมีหัวข้อของขั้นตอนการประชุมดังนี้

            · กิจกรรมนำเข้าสู่เนื้อหา “สุนทรียสนทนา”
            · นำเสนอ/แลกเปลี่ยนผลงานความสำเร็จของงานเด็กและเยาวชนจากกรณีตัวอย่าง
            · สร้างเป้าหมายงานเด็ก/เยาวชนในวาระหลักปี 2549 ร่วมกัน
            · หาแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายงานเด็ก/เยาวชนในวาระหลักปี 2549 ร่วมกัน
            · วางแผนงาน/โครงการ (เป้าหมาย/กิจกรรม/งบประมาณ)
            · ประเมินผล/สรุป

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
22 มี.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)