บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง "รู้รักษ์ธรรมชาติ" ระดับช่วงชั้นที่ 1

กลุ่มของเรามีสมาชิก 3 คน คือ ต่าย แอม เจี๊ยบ  ได้คิดหัวข้อเรื่อง "รู้รักษ์พลังงานไฟฟ้า" ระดับช่วงชั้นที่ 1  และเลือกเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป. 3  โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาเหตุที่ทำเรื่องนี้เพราะในระดับชั้น ป. 3 มีหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ปลอดภัยและประหยัด  กลุ่มของเราคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและใช้ในชีวิตประจำวัน  จึงค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดทำบทเรียน CAI เรื่องนี้  โดยอ้างอิงทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจของ Malone ,ทฤษฎีแบบจำลองของอาร์คส (ASCS Model),จิตวิทยาพัฒนาการของอาจารย์สุภางค์ โค้วสกุล รูปแบบของ CAI ที่กลุ่มของเราเลือกคือแบบสถานการณ์จำลอง และนำเสนอเกม โดยอาศัยรูปแบบการสร้าง CAI 9 ขั้นของกาเย่ ซึ่งการจัดทำ CAI ประเภทนี้ช่วยให้ผู้สอนได้ลดอัตราเสี่ยงจากการใช้สื่อของจริง ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย  กว่าจะได้ข้อมูลมาสนับสนุนก็ 3 ทุ่มเลยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทิพย์วรรณ ศรชัยความเห็น (0)