ความพึงพอใจยุค 2006

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ คืองานของเรา

   จากการที่สถาบันธัญญารักษ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 นั้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพนั้น ควรมีการทบทวนคุณภาพการบริการในทุกๆด้าน ทางศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจโดยการส่งข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ มายังศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอก เพื่อใช้ในการพัฒนา,ปรับปรุงการบริการเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจ แต่จากการสำรวจความพึงพอใจพบว่าผู้ป่วยและญาติมักไม่ค่อยออกข้อคิดเห็น,ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ มักใช้วิธีพูดคุยกันเองในกลุ่มผู้ป่วย ,ไม่เห็นความสำคัญของการเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน,เกรงใจเจ้าหน้าที่,กลัวว่าการออกความคิดเห็นจะส่งผลต่อบุตรหลานของตนในการบำบัดรักษาและเจ้าหน้าที่ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกจึงได้นำปัญหาต่างๆเหล่านี้ มาหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการโดยจัดทำ CQI เรื่องความพึงพอใจยุค 2006 ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้แสดงความคิดเห็น,ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ โดยให้เจ้าหน้าที่แจก Slip ให้กับผู้ป่วยและญาติทุกรายที่มารับบริการ มีการออกแบบSlip ให้มีทั้งความประทับใจในสิ่งที่ดีๆ,ข้อเสนอแนะและบริการที่ควรปรับปรุง หลังจากที่ได้รับ Slip จากผู้ป่วยและญาติแล้ว จึงนำมารวบรวมข้อมูลและทบทวนปัญหาต่างๆ เพื่อหาโอกาสพัฒนาและนำมาปรับปรุงการบริการให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจ

 

                                                                     รัชนี  เหล่าเรืองธนา

                                                                    พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกความเห็น (0)