เช้าวันนี้ ศศิธร ติณมาศ ประธานคณะกรรมการโฮมเพจห้องสมุด ได้เชิญประชุมคณะกรรมการ โดยมีประเด็นหลักๆ คือ

  • ห้องสมุดได้มีการปรับหน้าโฮมเพจใหม่ ขอให้แต่ละฝ่ายส่งข้อมูลของฝ่ายเพื่อปรับปรุงข้อมูล
  • การต่ออายุการยืมหนังสือใหม่อีกครัง (Renew) เราจะมีการเปิดบริการให้ผู้ใช้ต่ออายุการยืมหนังสือผ่านหน้าเว็บได้ด้วยตนเอง แต่ติดปัญหาเรื่องของบาร์โค๊ด เพราะบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไม่มีบัตรห้องสมุดที่มีบาร์โค๊ด แต่ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ห้องสมุดใช้งบสำรองเพื่อจัดซื้อแล้ว ซึ่งทางห้องสมุดจะได้เร่งดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว และจะเดินสายไปให้บริการจัดทำบัตรให้ตามหน่วยงานต่างๆ
  • การให้บริการจองหนังสือผ่านหน้าเว็บ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการจองหนังสือผ่านหน้าเว็บ ซึ่งบริการดังกล่าวมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้เปิดให้บริการเพราะรูปแบบวิธีการใช้อาจจะไม่สะดวก ทางคณะกรรมการโฮมเพจจึงจะดำเนินการออกแบบบริการดังกล่าวให้ใช้งานได้สะดวก
  • คุณเกดิษฐ์ แจ้งให้ทราบถึงเว็บบริการ e-office ในห้องสมุดโดยใช้ Posnuke ซึ่งห้องสมุดจะได้นำเอกสารต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันไปให้บริการ โดยมีคุณสุนิสาเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าว
  • ห้องสมุดมีการปรับโครงสร้างงานใหม่ทำให้มีการเสนอให้คุณพีระ ได้เข้ามาเป็นประธานโฮมเพจสำนักฯ คนใหม่แทน คุณศศิธร
  • คุณเกดิษฐ แจ้งเรื่องการจัดทำโฮมเพจปฏิทินกิจกรรมของสำนักหอสมุดเพื่อใช้เก็บกิจกรรม ต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ