ตำแหน่งทางวิชาการ

      1. assistant  professor ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)

      2. associate professor รองศาสตราจารย์ (รศ.)

      3. professor ศาสตราจารย์ (ศ.)

      4. professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ตำแหน่งทางบริหาร

      1. president, rector อธิการบดี

      2. vice president, vice rector รองอธิการบดี

      3. dean คณบดี

      4. head of department หัวหน้าภาควิชา

 ที่มา

ทบวงมหาวิทยาลัย.  ประมวลศัพท์บัญญัติอุดมศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2547.

KPN