การลงทะเบียนขออนุมัติหลักการ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียน วันที่

2. ระบุเรื่องที่ขออนุมัติ

3. ใช้เงินประเภทใด [   ]  แผ่นดิน    [   ]  รายได้