ในกระบวนการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน  ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินงานเริ่มต้นตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ  และขั้นตอนท้ายสุดคือการติดตามและประเมินผล นั่นแสดงให้เห็นว่าการประเมินผลเป็นองค์ประกอบหลักที่มีความสำคัญในการดำเนินงานของทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  การประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศ  เนื่องจากเป็นการวัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการปฏิบัติในแผนงาน/งาน/โครงการขององค์กรต่างๆ นอกจากนั้นการประเมินผลจะยิ่งมีความสำคัญขึ้นไปอีกเมื่อเราใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ( Performance – Based  Budgeting) เพราะมีการมอบอำนาจ  การกระจายอำนาจ ไปให้องค์กรภาครัฐต่างๆ โดยมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์  ดังนั้นการที่จะรู้ว่าผลการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ จำเป็นต้องกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีการติดตาม/ประเมินผล

 

                ในกระบวนการงบประมาณ   การประเมินผลจะมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจ  นั่นคือ จะมีการประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ  ระหว่างดำเนินการ  และหลังจากสิ้นสุดโครงการ  โดยที่การประเมินผลในระหว่างดำเนินการจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่การเร่งรัด ตัดทอน ชะลอ หรือยกเลิกงาน/โครงการ  ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ