กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล เป็นกลุ่มงานสังกัดกองบริการการศึกษา ซึ่งตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2538ซึ่งก่อนหน้านี้งานด้านวิชาการขึ้นตรงต่อกองธุรการ
กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับกอง มีกลุ่มงานสังกัดกอง 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานจัดการศึกษา กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล และกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขยายโอกาสทางทางการศึกษาและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ได้มีการเปิดหลักสูตร 26 หลักสูตร และ 93 สาขาวิชา ขยายไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ ส่งผลให้ภารกิจของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ล้วนแต่ต้องเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่นิสิตทุกระดับ ทุกระบบ คณาจารย์ทุกภาควิชา ทุกคณะ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งผู้ปกครองนิสิตและผู้มาติดต่อทั่วไป ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนิสิต จำนวน 34,027 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548) ซึ่งมีจำนวนนิสิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ต้องมีภารหน้าที่ดูแลนิสิตเพิ่มขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบงานทะเบียนใหม่ โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย INTERNET และพิมพ์ใบรับลงทะเบียนด้วยตนเอง ซึ่งสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบ Online โดยเริ่มใช้ระบบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา ซึ่งระบบลงทะเบียนใหม่นี้เป็นการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริการให้สูงขึ้น ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักเกี่ยวข้องกับนิสิตทุกคน เริ่มตั้งแต่การรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา รับผิดชอบด้านให้บริการ การเรียนการสอนแก่นิสิต คณาจารย์ ตลอดจนให้บริการแก่ผู้ปกครอง นิสิต บุคลากร ในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านข้อมูลการศึกษานิสิต และหลักสูตรการเรียนการสอน ทุกระดับ ทุกระบบ ทำให้มีภารงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเป็นจำนวนมากขึ้น และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกองทะเบียนและประมวลผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จึงได้ยกฐานะของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลขึ้นเป็น กองทะเบียนและประมวลผลเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548

สถานที่ติดต่อ
อาคารบรมราชกุมารี ชั้น1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 เบอร์โทรศัพท์ 043-754234 หรือ 043-754321 ต่อ 1301 , 1357

กำหนดเวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.00 – 16.00 น.


http://regpr.msu.ac.th

email ::: [email protected]