สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 จะจัดเข้าค่ายนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2(จะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 2 ช่วงเวลาดังนี้
   1.เข้าค่ายแบบไป-กลับ(กลางวัน) ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2549 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา เวลา 08.00 น.-16.30 น.
   2.เข้าค่ายแบบพักค้างคืน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน- 1 พฤษภาคม 2549 โดย

        2.1 วันที่ 29 เมษายน 2549  (วิทยากรเตรียมการฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ )

        2.2  นักเรียนเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้จากฐานความรู้ (Station)  ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึง  1 พฤษภาคม  2549   ณ  ค่ายจังหวัดทหารบกพะเยา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เวลา 06.00 น.-21.00 น.
   และเพื่อให้การดำเนินการนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งให้ครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานไปประชุมเพื่อวางแผนจัดทำหลักสูตรและซักซ้อมในการจัดกิจกรรม ในวันที่ 10 เมษายน 2549 เวลา 09.00 น.-16.30 น.ณ หอประชุมดอยหนอก อาคาร 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1