@ คำสุภาพ..คำไทยๆ..กับคุณค่าทางภาษาไทย @

29 กรกฎาคม ของทุกปี วันภาษาไทยแห่งชาติ ขอระลึก และตระหนักในการใช้คำภาษาไทยอย่างถูกต้อง

29  กรกฎาคม  ของทุกปี  วันภาษาไทยแห่งชาติ ขอระลึก  และตระหนักในการใช้คำภาษาไทยอย่างถูกต้องค่ะ  โดยขอนำเสนอ  คำสุภาพ  ที่ควรทราบ  ดังนี้ค่ะ

วัว  คำสุภาพ  คือ    โค

ควาย  คำสุภาพ  คือ   กระบือ

หมู  คำสุภาพ  คือ    สุกร

ปลาช่อน  คำสุภาพ  คือ    ปลาหาง

หมา  คำสุภาพ  คือ    สุนัข

ไส้เดือน  คำสุภาพ  คือ    รากดิน

ช้างตัวผู้  คำสุภาพ  คือ    พลาย

ช้างตัวเมีย  คำสุภาพ  คือ    พัง

วัว  คำสุภาพ  คือ    โค

ใส่เสื้อ  คำสุภาพ  คือ    สวมเสื้อ

ปลาร้า  คำสุภาพ  คือ    ปลามัจฉะ

ออกลูก  คำสุภาพ  คือ    คลอดบุตร

กล้วยบวชชี  คำสุภาพ  คือ    นารีจำศีล

ถั่วงอก  คำสุภาพ  คือ    ถั่วเพาะ

ผักบุ้ง  คำสุภาพ  คือ    ผักทอดยอด

แตงโม  คำสุภาพ  คือ  ผลอุลิด

ฟักทอง  คำสุภาพ  คือ  ฟักเหลือง

หมอตำแย  คำสุภาพ  คือ  ผดุงครรภ์

เห็ดปลวก  คำสุภาพ  คือ  เห็ดโคน

สากกระบือ  คำสุภาพ  คือ  ไม้ตีพริก

       

คำสุภาพมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นคำห้วนหรือคำกระด้าง  ฟังดูเหมือนไม่แสดงความเคารพ เช่น พูดคำอุทาน โว้ย

    หา  เอ เป็นต้น  หรือคำพูดสั้นๆ ห้วนๆ เช่น  เปล่า  ไม่มี  ไม่ใช่  เป็นต้น

2. ไม่เป็นคำหยาบ  ฟังดูแล้วไม่ไพเราะ  เช่น  มึง  กู  อ้าย  อี  อ้ายนั่น  อ้ายนี่  เป็นต้น

3. ไม่เป็นคำพูดที่มีความหมายหยาบหรือเปรียบเทียบกับของหยาบ เช่น  ตีน

4.  ไม่เป็นคำผวน คือคำที่เมื่อกลับคำแล้วความหมายหยาบคาย เช่น เห็นควรด้วย

                                                  

ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปราย ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ .. ๒๕๐๕ ในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสฯทรงเปิด อภิปรายในหัวข้อเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" และได้ทรงแสดงความห่วงใยการใช้ภาษาไทยดังความตอนหนึ่ง จากกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานในการทรงร่วมอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทย ว่า "ภาษานั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาเป็นของเราเอง ซึ่งต้องหวงแหน ประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรง เขาต้องพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้..."

นอกจากนี้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ ..๒๕๐๒ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิต ซึ่งแสดงความห่วงใยถึงการใช้ภาษาไทย ดังความตอนหนึ่งว่า "ในปัจจุบันนี้ ปรากฏว่า ได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายจริงอยู่เนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคน จึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้น จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกัน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ"

และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายฯ ชัยมงคล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ .. ๒๕๓๕ ดังความตอนหนึ่งว่า "นอกจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ เสียงจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เสียงโทกลายเป็นเสียงตรี เสียงตรีกลายเป็นเสียงจัตวา เลยทำให้ฟังดูแปลก เป็นอย่างนี้ได้อย่างไร..."

ดังนั้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายชวนหลีกภัย จึงเห็นชอบและมีมติให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ตามการเสนอของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้สถาบันการศึกษา องค์กรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

 

คำที่มักเขียนผิด

กาลเทศะ  กะทัดรัด  ขะมักเขม้น

บิณฑบาต บาตร  โลกาภิวัตน์

อนุญาต จรรโลง  บรรเจิด

สังสรรค์ สรรสร้าง แกงบวด 

ผัดวันประกันพรุ่ง ลายเซ็น

รสชาติ เพียบพร้อม 

อเนกประสงค์  อาเพศ

เจตนารมณ์  สีสัน

สับปะรด สิงโต

อิสรภาพ อุโมงค์ กล้วยบวชชี

ขอบคุณและอ่านเพิ่มเติมhttp://www.nuanphun.com/no112.html  

http://www.pccnst.ac.th/sittisak/data4/2.ppt

http://www.ku.ac.th/kuthai/thaitoday.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน @....ภาษา..มีคุณค่า..น่ารักษา[email protected]

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาไทย#คำที่มักเขียนผิด#คำไทย#วันภาษาไทยแห่งชาติ#คำสุภาพ

หมายเลขบันทึก: 197221, เขียน: 29 Jul 2008 @ 06:24 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 31, อ่าน: คลิก


ความเห็น (31)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ วันนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เรื่องการใช้ภาษาของเด็กๆ ก็เป็นอะไรที่น่าห่วงเป็นอิทธิพลมาหลายปัจจัยในสังคมเรานี้ล่ะค่ะ...โดยเฉพาะภาษาบนเว็ปไซด์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ.

เป็นทั้งความโชคดีและศักยภาพของคนในชาติ โดยเฉพาะผู้นำของชาติที่ยังคงนำพาให้เรามีภาษาราชการเป็นของตัวเอง  ถึงแม้โลกปัจจุบันจะเป็นโลกสองภาษา  แต่ผมก็ยังภูมิใจในภาษาของเรา ..

แต่การสร้างค่านิยมให้คนในชาติผูกพันกับภาษาตัวเอง และเรียนรู้ หรือตระหนักถึงการใช้ภาษาให้ถูกต้องนั้น  ก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องขับเคลื่อน  

ผมเคยสอนหนังสือในกรุงเทพฯ ...
นักเรียนมัธยมในโรงเรียนเอกชน  แทบไม่คุ้นชินกับการขับเคลื่อนทำนองเสนาะ  สิ่งเหล่านี้  ถ้าไม่มีการนำเสนอและบังคับให้เกิดการเรียนรู้บ้าง  ก็ถือเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้เขาห่งเกินจากสุนทรียภาพทางภาษา

พอเขาเห็นผมขับทำนองเสนาะให้ฟัง.
เขาก็ดูแปลกหู..แปลกตา  และถามทักว่า  ไฉน ครูผู้ชายหนุ่ม ๆ (ตอนนั้น)  ถึงยังชื่นชอบที่จะฟัง หรือขับเอื้อนทำนองเสนาะในวรรณคดี

 

สวัสดีครับ

ดีจัง หลายคำก็ไม่เคยใช้มาก่อน ขอบคุณครับ

  • ขอบคุณคะ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภาษาไทย  คำสุภาพนำมารื้อฟื้นอีกครั้ง  ก็น่าจด  น่าจำ
  • เช่นด้วยกับคุณแผ่นดินคะ  ว่าเด็กสมัยนี้ฟังและอ่านทำนองเสนาะไม่เป็น   สงสัยเด็กสมัยนี้ฟังแต่เพลงแร๊พ  จริงไหมจ๊ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

      ช่วงที่ผมอยู่โรงเรียน  ถ้ามีวันภาษาไทย  ก็ได้จัดกิจกรรมสนุกๆ ให้เด็กๆ ได้เรียนปนเล่นแล้วครับ

     ขึ้นมาอยู่เขต ก็ได้แต่แอบอ่านและเตื่อนความจำว่า วันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

    ขอขอบคุณครับสำหรับสาระดีๆ และ เป็นการเตือนความจำในวันภาษาไทย

คน(ภาษา)ไทย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครูผู้อนุรักษ์ภาษาไทยทุกท่าน ดิฉันพึงระลึกเสมอว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไร แต่ที่โรงเรียนที่ดิฉันอยู่ไม่ได้มีกิจกรรมที่เน้นความเป็นภาษาไทยเท่าไรนัก ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับภาษาต่างประเทศ คิดไปแล้วน่าน้อยใจเหมือนกันค่ะ ดิฉันก็ได้แต่อบรมและเล่าถึงความสำคัญของวันนี้ให้กับนักศึกษาที่มีชั่วโมงเรียนกับดิฉันเท่านั้น แต่ดิฉันก็ภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะ

P

ขอบคุณค่ะ คุณnoktalay

ค่ะ...ภาษาในปัจจุบัน  มีภาษาแปลกๆมากมาย

ร่วมกัน...ดูแล  แนะนำ  เด็กๆ  เพื่อภาษาไทยของเราค่ะ


          

P

ขอบคุณ P'แผ่นดิน

ภาษาไทย...ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจที่คนไทยทุกคนพึงมี

ขอบคุณค่ะ........
                              

P

ขอบคุณค่ะ ท่านผศ. เพชรากร หาญพานิชย์

     ที่แวะมาทักทาย

              มีแต่สิ่งดีๆ  สุขภาพแข็งแรง  นะคะ

                           

 

 

P

ขอบคุณค่ะคุณละเอียด ศรีวรนันท์ ศรีวรนันท์

ร่วมมือ   ร่วมใจ  อนุรักษ์ภาษาไทย  ให้คงอยู่ตลอดไป

                            

P

ขอบคุณค่ะ ท่านรองsmall man

รักและภาคภูมิใจในภาษาไทยค่ะ

ขอบคุณค่ะ...รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

                       

 

ไม่มีรูป

ขอบคุณ  คุณคน(ภาษา)ไทย

ค่ะ  ภาษาไทยควรค่าแก่การอนุรักษ์...

และพึงภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ขอบคุณ...และเป็นกำลังใจให้ในการร่วมกัน...ปลูกฝังให้

ทุกๆคนรักในภาษาไทยค่ะ

มีแต่สิ่งดีๆ   สุขภาพแข็งแรงนะคะ

                      

ไรรัก
IP: xxx.27.30.13
เขียนเมื่อ 

คิดถึงจุ่นจัง

ไม่มีรูปไรรัก

Noname
IP: xxx.172.53.25
เขียนเมื่อ 

ก้อดี

ขอบคุณไม่มีรูป คุณNoname

ที่แวะมาทักทาย

มีความสุขเสมอๆนะคะ

ครูโจ้
IP: xxx.149.25.236
เขียนเมื่อ 

รักภาษาไทยคะ และยินดีที่ได้รู้จัก

ไม่มีรูป ขอบคุณ ครูโจ้ นะคะ

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ  รักษาแม่ค่ะ

มีความสุขมากมาย นะคะ

IP: xxx.144.143.2
เขียนเมื่อ 

คำสุภาพเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายภาษาไทย ทำให้สื่อสารกับชนชาติไทยเผ่าอื่นๆไม่รู้เรื่อง ก่อให้เกิดภาษาวิบัติเช่นคำว่า ทาน ที่มีความหมายว่า กิน เป็นต้น

ไม่มีรูป ขอบคุณ คุณ ไม่แสดงตน [IP: 203.144.143.2]

ที่แวะมาทักทาย

ขอบคุณในความคิดเห็น

มีความสุข  รักษาสุขภาพนะคะ

คนหล่อ
IP: xxx.47.217.186
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีคำว่า"แมว"นะคับช่วยหาให้หน่อยนะคับ

ไม่มีรูปตอบคนหล่อค่ะ

คำสุภาพของแมว คือ วิฬาร์ วิฬาร

ขอบคุณที่แวะมาทักทาย

มีความสุขในทุกๆวัน นะคะ

สาน
IP: xxx.128.21.28
เขียนเมื่อ 

vอยากรู้คำว่าสัตว์

Gokudera
IP: xxx.175.5.27
เขียนเมื่อ 

ทัมมัยมีน้อยจังเลย

น่าจะมีเยอะกว่านี้

ศุภณัฐ
IP: xxx.11.94.173
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยครับ

Ico48 สาน [IP: 114.128.21.28]

คำนี้ก็ถือว่าสุภาพแล้วค่ะ

ขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทาย

มีสิ่งดีๆเสมอๆนะคะ

ดวงกมล
IP: xxx.173.231.203
เขียนเมื่อ 

น่าร๊ากอ่ะ

เขียนเมื่อ 

คำว่า กล้วยบวชชี ผิดนะคะไม่ใช่ นารีจำศีล ขนมบางชนิดเป็นคำสุภาพอยู่แล้วเป็นชื่อเฉพาะแหละค่ะ มีคนใช้ผิดเยอะ ข้าวเหนียวถั่วดำน้ำกะทิ ก็มีคนใช้ผิดเยอะเช่นกันค่ะบางคนใช้เป็น จรกาลงสรง ซึ่งไม่ใช่ค่ะ ขนมที่ต้องใช้คำสุภาพก็มีนะคะ เช่น ขนมขี้หนู เป็น ขนมทราย ค่ะ สมัยนี้มีคนใช้ภาษาผิดเยอะนะคะ ดังนั้นโปรดแก้เพื่อไม่ให้เยาวชนจำไปใช้แบบผิดๆ ปีที่แล้ว(ป.5)อาจารย์สอนมาค่ะ ^-^

จุพามาศ บุญคอย
IP: xxx.0.163.150
เขียนเมื่อ 

   สวัสดีค่ะ                     น่ารักทุกคนแเลยค่ะ

กาย
IP: xxx.99.247.86
เขียนเมื่อ 

ไม่ได้ช่วยอะไรเลย

Kansapath goji.
IP: xxx.5.248.207
เขียนเมื่อ 

พี่คะ คำสุภาพของคำว่า "รู้" กับ "ข้าวเหนียวถั่วดำ" คืออะไรหรอคะ ช่วยหาให้หน่อยนะค้าา