วันนี้มาสรุปงานครับ จากที่ตั้ง BAR (Before Action Review)ไว้ ผู้เขียน ดังนี้ เลยขอทำ AAR (After Action Review)ว่าได้อะไรบ้าง เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่

1.        อยาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูภาษาอังกฤษที่สุพรรณบุรี

-ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับคุณครู แต่ด้วยเวลาที่จำกัดทำให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่เต็มที่เท่าไร

2.        อยากถอดบทเรียนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของคุณครู ที่สุพรรณบุรี

-              ได้เห็นศักยภาพของคุณครูที่เป็นวิทยากร สามารถถอดบทเรียนมาอยู่ในบันทึกได้ ตามบันทึกเหล่านี้

ครูสุมาลี

She โว shows Phonics 2

http://gotoknow.org/blog/asumalee/195363

vocabulary learning

ครูกัญญาพัชร

http://gotoknow.org/blog/kanyapat/196550

ศน. อรไท

http://gotoknow.org/blog/era/196543

อบรมครูภาษาอังกฤษสุพรรณ

ครูตูน

พิณวดี บัวแตง

http://gotoknow.org/blog/storygrammar

พี่ครูสุภมาส

http://gotoknow.org/profile/suphamas

http://gotoknow.org/blog/anubanpraborom/197196

ครูสุพัตรา มูลละออง

http://gotoknow.org/blog/supatra2512/196715

ครูแม่มด

http://gotoknow.org/blog/witch02/196889

 

ครูสุภาพร

 Love letter

http://gotoknow.org/blog/supaporna/196726

ครูดอกไม้สด 

 http://gotoknow.org/blog/waneewan/195129

 

-              แต่ยังมีการถอดบทเรียนของครูที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ไม่หมด คาดว่าต้องใช้เวลาในการถอดบทเรียน

3.        อยากเห็นการพัฒนาทักษะการสอนในด้านการฟัง( listening) การพูด(speaking) การอ่าน(reading)และการเขียน(writing)

- ผู้เขียนเห็นการพัฒนาทักษะการสอนในด้านการฟังด้านการฟัง(listening) การพูด(speaking) การอ่าน(reading)และการเขียน(writing)ของคุณครู แต่ด้วยการประชุมที่กลุ่มใหญ่ และคุณครูบางส่วนมีประชุมตรงกับวันที่ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังไม่เป็นไปตามที่ผู้เขียนคาดหวัง แต่ในภาพรวมทั้งทีมวิทยากรและคุณครูที่เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเต็มใจในการร่วมทุกๆๆกิจกรรม

 

4.        อยากเห็นความเป็นกัลยาณมิตรของคุณครูที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อไปจะมีทีมครูภาษาอังกฤษช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนกันเองในจังหวัด

- ผู้เขียนเห็นว่า มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นอย่างดี ตอนนี้ทีมวิทยากรเป็นทีมที่ตั้งใจและเสียสละในการทำงาน อยากเห็นทีมวิทยากรชุดนี้ทำงานต่อไป ฝากทีม ศน. ให้คำปรึกษาและกำลังใจทีมวิทยากรชุดนี้ด้วย

5.        อยากเห็นการสร้างเครือข่ายคุณครูภาษาอังกฤษในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  การเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียนกับคุณครูในจังหวัดสุพรรณบุรีเองและคุณครูในที่ต่างๆของประเทศไทยและต่างประเทศ(เช่นของ AFS, ERIC, Peace Corps )

-              ประเด็นนี้ผู้เขียนพบว่ามีการสร้างเครือข่ายในเรื่องการเรียนการสอนแล้ว และการทำผลงานทางวิชาการแล้วแต่เรื่องการสร้างเครือข่ายของคุณครูในระดับประเทศและต่างประเทศ คงต้องใช้เวลา

-              สิ่งที่ผู้เขียนคาดว่าได้น้อย

เป็นความผิดพลาดของผู้เขียนเอง ด้วยเวลาที่จำกัด ผู้เขียนลืมให้ผู้เข้ารับการอบรมดูเอกสารบางส่วนที่ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำไปแล้ว ซึ่งอยู่ในแฟ้ม คือเรื่อง กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีเอกสารเพิ่มเติมเรื่อง โครงงานภาษาอังกฤษ การวิจัยในชั้นเรียนซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้เขียนเขียนเป็นบทความในวารสารวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ แต่คาดว่า คุณครูผู้เข้าอบรมสามารถไปอ่านเองได้

-              สิ่งที่ประทับใจมากที่สุด คือ

เห็นการ ทำงานของทีมวิทยากรที่เข้มแข็ง การตั้งใจการทำงานของทีมศน . การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณครูซึ่งจะส่งผลต่อไปถึงนักเรียน มีผู้เข้ารับการอบรมท่านหนึ่งเขียนว่า ทำงานมา 37 ปี เหลืออีก 3 ปีเกษียณราชการเพิ่งได้รับ การอบรมที่ดีๆสนุกสนาน สามารถนำเอาไปใช้ได้ในชั้นเรียนแบบนี้เป็นครั้งแรก

 

       วันนี้มีแต่เรื่องดีๆๆ มีสาวสวยจาก มหาวิทยาลัยนเรศวรมาเยี่ยม ท่านอาจารย์ท่านนี้มาเก็บข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำท่านได้ไหมครับ ท่านมาจาก New Zealand เชียวนะ เลยพาอาจารย์ไปทานข้าว อิจฉาผู้เขียนไหมครับ อิอิๆๆๆ