แผนที่ความคิด (Mind Map)

Mind Map with Uthai Thai Local Wisdom

การใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) ในการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี (Learning and Publicizing Uthai Thani Local Wisdom by Using ICT)
โดยนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เป็นการอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าให้ดำรงอยู่และเผยแพร่สู่สากล

7 ขั้นตอนในการเขียน Mind Map
1. วางกระดาษเปล่าตามแนวนอน เริ่มจากกลางหน้า เพราะจะช่วยให้สมองมีอิสระในการคิดแผ่ขยาย แขนงกิ่งออกไปได้ทุกทิศทุกทาง
2. ใช้รูปภาพ หรือ สัญลักษณ์ แทนประเด็นหลัก/หัวเรื่องที่เป็นแกนกลางของเรื่องที่นักเรียนกำลังคิด ที่ศูนย์กลางเรียกว่า “แก่นแกน”
3. ใช้สีสันให้ทั่วทั้งแผ่น ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับ Mind Map และช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
4. เชื่องโยง “กิ่งแก้ว” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเข้าไปกับ “แก่นแกน” ซึ่งเป็นภาพอยู่ตรงกลาง และเชื่อม “กิ่งก้อย” หรือความคิดย่อยๆ แตกแขนงออกมาจาก “กิ่งแก้ว” ออกเป็นขั้วที่ 2 และ 3 ตามลำดับ กิ่งทุกกิ่งต้อง เชื่อมโยงติดต่อกัน เป็นการ เชื่อมโยงความคิด จะทำให้เข้าใจและจดจำได้ง่ายมากขึ้น
5. วาดกิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง แทนที่จะเขียนเป็นเส้นตรง เส้นโค้งจะช่วยให้ดูเป็นธรรมชาติ และ ยังช่วยดึงดูดสายตาและต้องตาต้องใจมากขึ้น
6. ใช้ คำมูล เพียงคำเดียวที่สะท้อนใจความ หรือ ประเด็น สำคัญๆ เท่านั้น และหนึ่งคำมูลต่อหนึ่งกิ่ง เท่านั้น คำมูลที่เป็นคำหลักเพียงคำเดียว จะทำหน้าที่เหมือนเป็น “ตัวคูณ” ที่แตกแยกย่อยออกไปเกาะเกี่ยวกับ สิ่งอื่นๆ อีกมากมาย
7. ใช้รูปภาพ ประกอบให้ทั่วทั้ง Mind Map ภาพทุกๆ ภาพ ก็เหมือนกับ “แก่นแกน” มีความหมาย เท่ากับคำพันคำ ดังนั้น ถ้านักเรียนใช้ภาพ 10 ภาพใน Mind Map ก็เท่ากับว่านักเรียนได้บันทึกคำนับหมื่นคำ ลงไปเรียบร้อยแล้ว

จาก หนังสือ Mind Map กับการศึกษาและการบริหารความรู้ ผู้เขียน ขวัญฤดี ผลอนันต์ และ ธัญญา ผลอนันต์

Mind Map สอนการสร้าง Mind Map


http://www.buzanworld.com/mindmaps/img/mm21.jpg

Mind Map เป็นเครื่องมือช่วยคิดช่วยจำ เป็นการนำทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการใช้สมองทั้ง 2 ซีกอย่างสมดุล ซีกซ้าย วิเคราะห์ข้อมูล คำ ภาษา การเขียน คำนวณ เหตุผล และซีกขวา สังเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ จินตนาการ ดนตรี ศิลปะ มิติสัมพันธ์

       จากการที่นักเรียนวางแผนในการทำโครงงาน โดยการออกแบบเครื่องมือที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูล และออกรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้จริง  นำข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ สรุป เรียบเรียง จัดทำโครงร่างเว็บไซต์ และจัดทำแผนที่ความคิด (Mind Map) ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ผลงานของนักเรียนเผยแพร่ในเว็บไซต์ของครูจงรัก  www.krujongrak.com  และขอเชิญชวนให้นักเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นในเรื่องการใช้ Mind Map ในประเด็นต่อไปนี้

        1. รู้จัก Mind Map ได้อย่างไร
        2. นำ Mind Map ไปใช้ในเรื่องอะไรบ้าง
        3. จุดเปลี่ยนหลังจากนำ Mind Map ไปใช้
        4. ประทับใจ Mind Map เรื่องใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
        5. แรงบันดาลใจในการเลือกสร้าง Mind Map เรื่องที่จัดทำ
        6. เชิญชวนให้ผู้สนใจใช้ Mind Map

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

คำสำคัญ (Tags)#uthai thani local wisdom#แผนที่ความคิิด (mind map)

หมายเลขบันทึก: 196051, เขียน: 23 Jul 2008 @ 18:28 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 138, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น