ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่นอกเหนือไปจาก วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ในการสอน และประสบการณ์ในการบริหาร 

          แต่แท้ที่จริงแล้ว อธิการบดี  เป็นคนพิเศษ  ที่พวกเราชาวมหาวิทยาลัยต่างคาดหวังไว้มากกว่านั้นมาก  ดิฉันอดดีใจไม่ได้ ที่พบว่า มีหลายมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ได้กำหนดลักษณะพึงประสงค์ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีไว้ในข้อบังคับด้วย  เช่น


ตัวอย่างที่ 1

ลักษณะพึงประสงค์ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมีดังนี้


   (๑) มีความคิดริเริ่มและสามารถนำมหาวิทยาลัยไปในทิศทางและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ดีในอนาคต

   (๒) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

   (๓) ยึดมั่นความถูกต้องและความเป็นธรรมในสังคม

   (๔) สามารถบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาที่หลากหลายให้ก้าวหน้าอย่างมีดุลยภาพและบูรณการ

   (๕) สามารถติดต่อและประสานงานกับวงการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชนและต่างประเทศ

   (๖) สามารถเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยไทยในต่างประเทศอย่างสมศักดิ์ศรี


ตัวอย่างที่ 2

 1. มีความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหาร
 2. เป็นผู้ทรงเกียรติและคุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
 3. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความสามารถในทางวิชาการในระดับชาติ
 4. เป็นผู้มีความสนใจ เห็นความสำคัญของการศึกษาในมหาวิทยาลัย  และสามารถอุทิศตนให้แก่งานของมหาวิทยาลัย
 5. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญมาสู่มหาวิทยาลัย

 


 

ตัวอย่างที่ 3

ด้านผู้นำ            

 1. มีคุณธรรม/จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหาร  อันเป็นตัวอย่างที่ดี
 2. มีวิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่ม ที่จะนำความเจริญมาสู่มหาวิทยาลัย
 3.  มีความสามารถในการประสานความสามัคคีระหว่าง ผู้ร่วมงานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูง
 4. มีบุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดความศรัทธา  ความเคารพนับถือ และเชื่อถือของผู้ร่วมงาน
 5. มีความมั่นคงทางอารมณ์  กล้าเผชิญกับปัญหาและสามารถตัดสินใจให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
 6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอในที่ประชุม

ด้านการบริหาร

 1. มีประสบการณ์และผลงานด้านบริหารเป็นที่ประจักษ์ของสังคม
 2. มีความโปร่งใส    ตรวจสอบได้ ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตของพวกพ้อง  และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 3. มีใจกว้างในการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมงานทุกฝ่ายและทุกระดับ
 4. มีความสามารถในการวางนโยบายและแผนงาน  และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้
 5. สามารถจัดการดำเนินงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
 6. สามารถสร้างลักษณะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
 7. สามารถจูงใจคนดีที่ความสามารถเข้าร่วมงาน  สามารถจัดคนให้เหมาะสมกับงานและผูกพันจิตใจให้ผู้ร่วมงานทำงานต่อไป
 8. สามารถสละเวลาได้เต็มที่ในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยและงานอื่นๆที่เป็นเกียรติแก่ มหาวิทยาลัย

ด้านวิชาการ

 1. มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา
 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ
 3. มีความสนใจ  เอาใจใส่หลักการและปรัชญาการศึกษา
 4. มีความเป็นนักวิชาการยอมรับในความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการในทุกสาขา

ด้านมนุษยสัมพันธ์

 1. สามารถเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี
 2. ได้รับความเชื่อถือและยกย่องจากสังคมทั่วไป
 3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับวงการ  ต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ

ยังดีนะคะ ที่ท่านไม่ต้องเป็น SUPER MAN