หน่วยการเรียนรู้ที่ 5.1

วัฏจักรหิน

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม                                                                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องหิน                                                                                                เวลา 2 ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู้ที่  6.1-3   สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของโลกและทรัพยากรธรณีของโลก
ddress class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  :  5.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดหินของดาวโลก
จุดประสงค์การเรียนรู้

5.1.1  บอกความหมายของหินได้

5.1.2  จำลองวัฏจักรการเกิดหินได้

5.1.3  บอกคำศัพท์ทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับหินได้

5.1.4  มีสุนทรียภาพในการเรียนรู้

                                                    

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ddress class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">พุทธิพิสัย(Knowledge) ddress class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ทักษะพิสัย(Process) ddress class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">จิตพิสัย(Attitude)

 

บอกความหมายของหิน

บอกคำศัพท์ทางธรณีวิทยา

 

จำลองวัฏจักรของหิน

 

 

มีระเบียบในการทำงานมีสุนทรียภาพในการเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.             ความหมายของหิน

2.             วัฏจักรหิน

3.             คำศัพท์ธรณีวิทยา

4.             บทเพลงช่วยจำ

 

สาระสำคัญ

- โลก (Earth) เป็นดาวเคราะห์หินดวงหนึ่ง หินของโลกเกิดจากการเย็นตัวลงของหินหลอมเหลว
     วัสดุที่ประกอบขึ้นเป็นโลกส่วนใหญ่จึงเป็นหิน
- หิน (Rock) คือมวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ หินอัคนี หินชั้นหินตะกอน และหินแปร                 
- วัฏจักรหิน (Rock Cycle) คือลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเกิดการเปลี่ยนสภาพ
การทำลายสลายตัว และการปฏิรูปของหิน อันเป็นผลของกระบวนการต่าง ๆ ทางธรณีวิทยา อาทิ 
กระบวนการเกิดหินจากหินหนืด การกร่อน การพัดพา การสะสมตัว การแข็งตัวเป็นหิน และการแปรสภาพ
ตัวอย่างลำดับในวัฏจักรหินดังกล่าวคือ การตกผลึกของหินหนืดเป็นหินอัคนี ซึ่งต่อมาอาจถูกทำลาย
หรือแตกสลายกลายเป็นสิ่งตกจม ต่อมาสิ่งตกจมเหล่านั้นแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอน
และเป็นไปได้ที่อาจถูกหลอมตัวกลายเป็นหินหนืดอีกครั้งหนึ่งโดยผลของการแปรสภาพ 

                                                                        

การแบ่งชุดกิจกรรมเรื่องวัฏจักรหิน

(เวลา 2 ชั่วโมง)

 

กิจกรรมที่   

                 กิจกรรมเรื่องวัฏจักรหิน

  เวลา (ชั่วโมง)

ddress class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly">   1

ถาม-ตอบรอบรู้

ddress class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly">   .30
ddress class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly">   2

แววนักวิทยาศาสตร์

ddress class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly">   .30
ddress class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly">   3

ปริศนาคำศัพท์

ddress class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly">   .30
ddress class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly">   4

เพลงกลอนสอนจำ                

ddress class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly">   .30

 

               รวม                                                         

ddress class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: column; mso-element-top: .05pt; mso-height-rule: exactly">    2

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ 1
 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่องวัฏจักรหิน

 

ลำดับขั้นการเรียนรู้

              กิจกรรมการเรียนรู้

  เวลา (ชั่วโมง)

ขั้นสร้างความสนใจ

ทบทวนความรู้เดิมด้วยการชมวีดีทัศน์เรื่องโลกของเรา และเรื่องหิน ครั้งที่ 1

.10

ขั้นสำรวจและ

ค้นหา

แบ่งกลุ่มเขียนคำถาม-คำตอบจากการชมวีดีทัศน์ เรื่องโลกของเราและเรื่องหินครั้งที่ 2 ในแบบปฏิบัติกิจกรรม 1.1

.30

ขั้นอธิบายและ

ลงข้อสรุป

แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย จากการชมวีดีทัศน์แล้วอธิบาย และสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรหินลงในแบบปฏิบัติกิจกรรม 1.2

.30

ขั้นขยายความรู้

แต่ละกลุ่มสำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก    ใบความรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และทำแบบปฏิบัติกิจกรรม 1.3-1.4     

.30

ขั้นประเมิน

นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย  และครูสังเกตผลการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยให้คะแนนจากแบบปฏิบัติกิจกรรม 1.1-1.4 และแบบทดสอบย่อยหน่วยที่ 5.1

.20

 

การศึกษาเพิ่มเติม

นักเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษสามารถหาเวลามาชม CD เรื่องมนุษย์ถ้ำโลกล้านปี ในห้องธรณีวิทยา และทำการหล่อภูเขาไฟจำลองได้ในเวลาว่าง

นอกเวลา

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้

 

1.             พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2544

2.             วีดีทัศน์เรื่องรอบรู้เรื่องธรณีไทย  และมนุษย์ถ้ำโลกล้านปี

3.             ห้องธรณีวิทยา

4.             บทเพลงดาวโลก และวัฏจักรหิน

5.             ใบความรู้