การจัดการเรียนรู้เรื่องวัฏจักรหิน

  ติดต่อ

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5.1

วัฏจักรหิน

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม                                                                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องหิน                                                                                                เวลา 2 ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู้ที่  6.1-3   สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับ
 ส่วนประกอบของโลก
 และทรัพยากรธรณีของโลก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  :  5.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดหินของดาวโลก
 
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  
 

5.1.1  บอกความหมายของหินได้

5.1.2  จำลองวัฏจักรการเกิดหินได้

5.1.3  บอกคำศัพท์ทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับหินได้

5.1.4  มีสุนทรียภาพในการเรียนรู้

                                                    

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

พุทธิพิสัย(Knowledge)
ทักษะพิสัย(Process)
จิตพิสัย(Attitude)

 

บอกความหมายของหิน

บอกคำศัพท์ทางธรณีวิทยา

 

จำลองวัฏจักรของหิน

 

 

มีระเบียบในการทำงานมีสุนทรียภาพในการเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.             ความหมายของหิน

2.             วัฏจักรหิน

3.             คำศัพท์ธรณีวิทยา

4.             บทเพลงช่วยจำ

 

สาระสำคัญ

 - โลก (
 Earth
 )
  
 เป็นดาวเคราะห์หินดวงหนึ่ง หินของโลกเกิดจากการเย็นตัวลงของ
 หินหลอมเหลว
      วัสดุที่ประกอบขึ้นเป็นโลกส่วนใหญ่จึงเป็นหิน
- หิน (Rock) คือมวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ หินอัคนี หินชั้นหินตะกอน และหินแปร                 
- วัฏจักรหิน (Rock Cycle) คือลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเกิดการเปลี่ยนสภาพ
 การทำลายสลายตัว และการปฏิรูปของหิน อันเป็นผล
 ของกระบวนการต่าง ๆ ทางธรณีวิทยา อาทิ 
 กระบวนการเกิดหินจากหินหนืด 
 การกร่อน การพัดพา การสะสมตัว การแข็งตัวเป็นหิน และการ
 แปรสภาพ
 ตัวอย่างลำดับในวัฏจักรหินดังกล่าวคือ การตกผลึกของหินหนืดเป็นหินอัคนี ซึ่งต่อมาอาจถูกทำลาย
 หรือแตกสลายกลายเป็นสิ่งตกจม 
 ต่อมาสิ่งตกจมเหล่านั้นแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอน
 และเป็นไปได้ที่อาจถูกหลอมตัวกลายเป็นหินหนืดอีกครั้งหนึ่งโดยผลของการแปรสภาพ 
 

                                                                         

การแบ่งชุดกิจกรรมเรื่องวัฏจักรหิน

(เวลา 2 ชั่วโมง)

 

กิจกรรมที่   

                 กิจกรรมเรื่องวัฏจักรหิน

  เวลา (ชั่วโมง)

   1

ถาม-ตอบรอบรู้

   .30
   2

แววนักวิทยาศาสตร์

   .30
   3

ปริศนาคำศัพท์

   .30
   4

เพลงกลอนสอนจำ                

   .30

 

               รวม                                                         

    2

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ 
 1
 
  
 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
 เรื่องวัฏจักรหิน
 

 

ลำดับขั้นการเรียนรู้

              กิจกรรมการเรียนรู้

  เวลา (ชั่วโมง)

ขั้นสร้างความสนใจ

ทบทวนความรู้เดิมด้วยการชมวีดีทัศน์เรื่องโลกของเรา และเรื่องหิน ครั้งที่ 1

.10

ขั้นสำรวจและ

ค้นหา

แบ่งกลุ่มเขียนคำถาม-คำตอบจากการชมวีดีทัศน์ เรื่องโลกของเราและเรื่องหินครั้งที่ 2 ในแบบปฏิบัติกิจกรรม 1.1

.30

ขั้นอธิบายและ

ลงข้อสรุป

แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย จากการชมวีดีทัศน์แล้วอธิบาย และสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรหินลงในแบบปฏิบัติกิจกรรม 1.2

.30

ขั้นขยายความรู้

แต่ละกลุ่มสำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก    ใบความรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และทำแบบปฏิบัติกิจกรรม 1.3-1.4     

.30

ขั้นประเมิน

นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย  และครูสังเกตผลการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยให้คะแนนจากแบบปฏิบัติกิจกรรม 1.1-1.4 และแบบทดสอบย่อยหน่วยที่ 5.1

.20

 

การศึกษาเพิ่มเติม

นักเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษสามารถหาเวลามาชม CD เรื่องมนุษย์ถ้ำโลกล้านปี ในห้องธรณีวิทยา และทำการหล่อภูเขาไฟจำลองได้ในเวลาว่าง

นอกเวลา

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้

 

1.             พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2544

2.             วีดีทัศน์เรื่องรอบรู้เรื่องธรณีไทย  และมนุษย์ถ้ำโลกล้านปี

3.             ห้องธรณีวิทยา

4.             บทเพลงดาวโลก และวัฏจักรหิน

5.             ใบความรู้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 195981, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แหล่งเรียนรู้#หินตะกอน#หินอัคนี#หินแปร#การเกิดหิน#กิจกรรมถาม-ตอบรอบรู้#กิจกรรมปริศนาคำศัพท์#กิจกรรมเพลง-กลอนสอนจำ#กิจกรรมแววนักวิทยาศาสตร์#วัฏจักรหิน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ไม่ใช่ครูสอนวิทย์แต่สนใจกิจกรรมของอาจารย์ค่ะ