การจัดการเรียนรู้เรื่องวัฏจักรหิน

Molly

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5.1

วัฏจักรหิน

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม                                                                                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องหิน                                                                                                เวลา 2 ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู้ที่  6.1-3   สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับ
 ส่วนประกอบของโลก
 และทรัพยากรธรณีของโลก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  :  5.1  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดหินของดาวโลก
 
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  
 

5.1.1  บอกความหมายของหินได้

5.1.2  จำลองวัฏจักรการเกิดหินได้

5.1.3  บอกคำศัพท์ทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับหินได้

5.1.4  มีสุนทรียภาพในการเรียนรู้

                                                    

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

พุทธิพิสัย(Knowledge)
ทักษะพิสัย(Process)
จิตพิสัย(Attitude)

 

บอกความหมายของหิน

บอกคำศัพท์ทางธรณีวิทยา

 

จำลองวัฏจักรของหิน

 

 

มีระเบียบในการทำงานมีสุนทรียภาพในการเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.             ความหมายของหิน

2.             วัฏจักรหิน

3.             คำศัพท์ธรณีวิทยา

4.             บทเพลงช่วยจำ

 

สาระสำคัญ

 - โลก (
 Earth
 )
  
 เป็นดาวเคราะห์หินดวงหนึ่ง หินของโลกเกิดจากการเย็นตัวลงของ
 หินหลอมเหลว
      วัสดุที่ประกอบขึ้นเป็นโลกส่วนใหญ่จึงเป็นหิน
- หิน (Rock) คือมวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ หินอัคนี หินชั้นหินตะกอน และหินแปร                 
- วัฏจักรหิน (Rock Cycle) คือลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเกิดการเปลี่ยนสภาพ
 การทำลายสลายตัว และการปฏิรูปของหิน อันเป็นผล
 ของกระบวนการต่าง ๆ ทางธรณีวิทยา อาทิ 
 กระบวนการเกิดหินจากหินหนืด 
 การกร่อน การพัดพา การสะสมตัว การแข็งตัวเป็นหิน และการ
 แปรสภาพ
 ตัวอย่างลำดับในวัฏจักรหินดังกล่าวคือ การตกผลึกของหินหนืดเป็นหินอัคนี ซึ่งต่อมาอาจถูกทำลาย
 หรือแตกสลายกลายเป็นสิ่งตกจม 
 ต่อมาสิ่งตกจมเหล่านั้นแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอน
 และเป็นไปได้ที่อาจถูกหลอมตัวกลายเป็นหินหนืดอีกครั้งหนึ่งโดยผลของการแปรสภาพ 
 

                                                                         

การแบ่งชุดกิจกรรมเรื่องวัฏจักรหิน

(เวลา 2 ชั่วโมง)

 

กิจกรรมที่   

                 กิจกรรมเรื่องวัฏจักรหิน

  เวลา (ชั่วโมง)

   1

ถาม-ตอบรอบรู้

   .30
   2

แววนักวิทยาศาสตร์

   .30
   3

ปริศนาคำศัพท์

   .30
   4

เพลงกลอนสอนจำ                

   .30

 

               รวม                                                         

    2

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ 
 1
 
  
 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
 เรื่องวัฏจักรหิน
 

 

ลำดับขั้นการเรียนรู้

              กิจกรรมการเรียนรู้

  เวลา (ชั่วโมง)

ขั้นสร้างความสนใจ

ทบทวนความรู้เดิมด้วยการชมวีดีทัศน์เรื่องโลกของเรา และเรื่องหิน ครั้งที่ 1

.10

ขั้นสำรวจและ

ค้นหา

แบ่งกลุ่มเขียนคำถาม-คำตอบจากการชมวีดีทัศน์ เรื่องโลกของเราและเรื่องหินครั้งที่ 2 ในแบบปฏิบัติกิจกรรม 1.1

.30

ขั้นอธิบายและ

ลงข้อสรุป

แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย จากการชมวีดีทัศน์แล้วอธิบาย และสรุปเกี่ยวกับวัฏจักรหินลงในแบบปฏิบัติกิจกรรม 1.2

.30

ขั้นขยายความรู้

แต่ละกลุ่มสำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก    ใบความรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และทำแบบปฏิบัติกิจกรรม 1.3-1.4     

.30

ขั้นประเมิน

นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย  และครูสังเกตผลการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยให้คะแนนจากแบบปฏิบัติกิจกรรม 1.1-1.4 และแบบทดสอบย่อยหน่วยที่ 5.1

.20

 

การศึกษาเพิ่มเติม

นักเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษสามารถหาเวลามาชม CD เรื่องมนุษย์ถ้ำโลกล้านปี ในห้องธรณีวิทยา และทำการหล่อภูเขาไฟจำลองได้ในเวลาว่าง

นอกเวลา

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้

 

1.             พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2544

2.             วีดีทัศน์เรื่องรอบรู้เรื่องธรณีไทย  และมนุษย์ถ้ำโลกล้านปี

3.             ห้องธรณีวิทยา

4.             บทเพลงดาวโลก และวัฏจักรหิน

5.             ใบความรู้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลัง ของครูมัลลิกา ศุภมิตรศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

คำสำคัญ (Tags)#แหล่งเรียนรู้#หินตะกอน#หินอัคนี#หินแปร#การเกิดหิน#กิจกรรมถาม-ตอบรอบรู้#กิจกรรมปริศนาคำศัพท์#กิจกรรมเพลง-กลอนสอนจำ#กิจกรรมแววนักวิทยาศาสตร์#วัฏจักรหิน

หมายเลขบันทึก: 195981, เขียน: 23 Jul 2008 @ 14:19 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 21:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ไม่ใช่ครูสอนวิทย์แต่สนใจกิจกรรมของอาจารย์ค่ะ