ว้นที่ 8-9 มีนาคม 2549 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินงานเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ ระหว่าง ศอ. 1 กับเทศบาล