วันนี้ช่วงเช้า10.30-12.00 น.ฟังบรรยายเรื่อง LOจากอ.ประพนธ์ ผาสุขยืด โดยได้พูดถึงการนำ  KM ไปสู่ LO เริ่มจากเรื่องบันได 4 ขั้นแห่งการเรียนร้ (เพื่อพัฒนาให้เป็นการรู้ เข้าใจ ทำได้ ทำเป็น และลูกเล่นออก) การจัดการความรู้  โดยอ.บอกว่า KMส่วนใหญ่ไปผิดทางเพราะเน้น 2T>2P ก่อนอื่นต้องร้ว่าทำ KM เพื่ออะไร(หัวปลา) สู่การแลกเปลี่ยนความรู้(ตัวปลา) จนเกิดขุมความรู้(หางปลา)จะเป็น LO ได้ ต้องมี Share vision ระดับกลุ่ม ทีม คนในองค์กรต้องมีความใฝ่ร้มู่งพัฒนาตนเอง มีMental model ไม่ยึดติด เห็นความเชื่อมโยง และมีสติและเมตตา

ช่วงบ่าย ฟังนพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ นำเสนอ สร้างโลกใบใหม่..สร้างแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่า ได้พูดว่าเรื่องเล่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการความร้ทุกวัฒนธรรม การฟังคนอื่นเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์  สุนทรีปาธก การเรียนร้จากเรื่องเล่าทำให้อุปสรรคเป็นความท้าทาย

สิ่งที่ได้วันนี้ รู้สึกเหมือนมาฟังธรรมจากกัลญาณมิตร เพราะเกิดปิติหลายคร้ง คำพูดบางประโยคเหมือนเตือนสติให้ทบทวนตนเอง

สิ่งที่คิดจะทำต่อไป ใช้ปัญหา(ทุกข์)เป็นโจทย์เพื่อฝึกพัฒนาตนเองยิ่งๆขึ้น