จากที่เราทำงานทุกครั้ง  เราจะไม่นำปัญหากลับจากที่ทำงาน  เมื่อทำงานทุกครั้งคณะกรรมการทุกคนจึงมีความคิดที่จะช่วยกันก้ำไขปัญหาให้จบในแต่ละครั้ง  บางครั้งคนทำงานให้ชุมชนก็ยังไม่เข้าใจว่าเราทำงานแล้วเราจะทำอะไรต่ออีก  มันจึงทำให้เราคิดอีกว่างานเราจะทำคนเดียวไม่ได้จึงเกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ  เริ่มจากที่เราเก็บเงินออม  เช็คความถูกต้องแล้วก็แบ่งถ่ายโอนงานให้กับผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อเนื่องไปทำต่อ  เพื่อให้ครบกระบวนการในการทำงานแต่ละครั้ง  จากขั้นตอนการปฏิบัติ  เรายังไม่ได้เขียนถึงรายละเอียดและผลที่เกิดจากการทำงานว่าเกิดอะไรขึ้นจากการทำงานครั้งนี้  สิ่งที่เราพบเจอมาบางครั้งทำให้เรารู้ถึงความเข้าใจของชุมชนว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน  สิ่งที่สมาชิกไม่เข้าใจ  เราก็หาคำอธิบายให้สมาชิกตลอด  แต่คณะกรรมการบางคนเป็นคนพูดน้อย  แต่ทำงานเก่งก็มี   สมาชิกบางคนเข้าใจว่าเราทำงานนี้มีผลตอบแทนที่เราได้เป็นตัวเงิน  ทำให้คนทำงานท้อใจที่บางคนเห็นเราทำงานเพื่อเห็นแก่ได้  เรายังไม่ท้อนะ  เราก็ให้กำลังใจคณะกรรมการทุกคนที่ช่วยกันทำงานโดยไม่วอกแวกตามกระแสที่มีบางคน  บางกลุ่มได้พูดในทางเสียหาย  แต่เราก็ทำงานโดยไม่ประมาท  จากขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการ  ผลที่จะให้เกิดกับชุมชนนั้นเริ่มเกิดขึ้น  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการออม  คือ  ครบ 180 วันก็เกิดสวัสดิการตามที่กองทุนกำหนดสิทธิและผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
            ผลของการปฏิบัติงานเมื่อครบ 180 วันแล้วสิ่งที่ทางกองทุนจัดสวัสดิการให้ก็ได้ให้กับสมาชิก  ครั้งแรกที่พวกเราได้ไปให้เงินสงเคราะห์แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต  โดยให้ในเวลาที่จัดกิจกรรมในงานนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัว  และเพื่อเป็นการเปิดตัวของกองทุรนสวัสดิการชุมชนบ้านดอนไชย  เมื่อจัดสวัสดิการได้เป็นบางส่วนแล้วจึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับกองทุนขึ้น  แต่คนทำงานต้องทำงานหนักขึ้น  เพราะ  ผลที่เกิด  คือ  การขอเข้าสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น  จากคนในชุมชนที่ไม่สนใจจะออมเพื่อให้ตนเอง  และเผื่อผู้อื่นด้วยก็กลับเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าควรจะทำให้กับตัวเองได้แล้ว  จากที่มองว่ากองทุนจะทำได้หรือไม่ก็เริ่มเข้ามาศึกษา  และซักถาม


ยุพิน    เถาเปี้ยปลูก/ผู้เขียนบันทึก
วิไลลักษณ์   อยู่สำราญ/ผู้พิมพ์บันทึก